Hartije od vrednosti

Naša advokatska kancelarija obavlja i advokatske usluge u poslovanju sa hartijama od vrednosti na berzanskom i vanberzanskom tržištu, kao i zaštiti prava i interesa investitora. Savetujemo državne organe, državna preduzeća i organizacije, investicione i komercijalne banke, institucionalne investitore, privredna društva i druge učesnike u transakcijama na tržištu kapitala, bilo da posluju dužničkim bilo vlasničkim hartijama od vrednosti. Neke od usluga koje pružamo su:

● Pravni saveti u vezi sa statusnim pitanjima učesnika na tržištu kapitala
● Saveti u vezi sa strukturom kapitala i poslovnom strategijom, kao i sa spajanjem i kupovinom društava
● Pravni konsalting o strategiji nastupa na finansijskom tržištu
● Pravni saveti u vezi sa zakonskom regulativom berzanskog poslovanja
● Zastupanje u meničnim i čekovnim sporovima
● Pomoć prilikom registracije menica i ovlašćenja

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top