Skip to content Skip to footer

Poreski propisi

VP advokatska kancelarija • jul 10, 2013

PORESKI PROPISI

Obaveštavamo vas da je 29.05.2013. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila niz Zakona kojim je izvršena izmena i dopuna postojećih poreskih propisa i to:

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji