Skip to content Skip to footer
menadžer sektora
aleksanda-ćalić-bošković

Aleksandra Ćalić Bošković

Stariji partner – advokat

RADNO PRAVO

Efikasno upravljanje promenljivim regulatornim okruženjem

Radno pravo je oblast koja se kontinuirano menja i razvija, što može predstavljati veliki izazov za korporacije i biznise uopšte. Naš tim eksperata za radnopravne odnose sa preko 15 godina iskustva savetuje lokalne, regionalne i međunarodne klijente vezano za sva pitanja radnog prava i upravljanja ljudskim resursima.

građansko pravo 3
okruzenje vp
klijenti

Rešavanje radnih sporova

Neumorno nastojimo da identifikujemo i klijentima predočimo ključne faktore koji stvaraju zdravo i osnažujuće radno okruženje kako bi izbegli potencijalne radne sporove. U slučajevima kada se radni sporovi ne mogu izbeći, pomažemo našim klijentima da razviju efikasne strategije i zastupamo ih u postupcima pred sudom i drugim regulatorima.

Naše bogato iskustvo u sporazumnom rešavanju radnih sporova je bez premca na srpskom i regionalnom tržištu.

klijenti 2

Klijenti su u središtu našeg poslovanja

Klijenti nam se svakodnevno obraćaju za pomoć u ovoj oblasti počevši od podrške pri izradi ugovora o radu i akata o raskidu radnog odnosa, uređivanja fleksibilnih radnih odnosa, programa podsticaja i beneficija, izrade internih akata, pitanja zaštite ličnih podataka, do složenijih pitanja kao što su: radnopravni aspekti koji se odnose na zapošljavanje stranaca, vezana poreska pitanja, reorganizacija usled spajanja i pripajanja kompanija, interni postupci (disciplinski postupci, mobing, pitanja diskriminacije) i inspekcijski nadzor, pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora, pitanja viškova zaposlenih, uzbunjivanje.

radno pravo 2

Naše usluge obuhvataju:

  • Savetovanje o optimalnom modalitetu radnog angažovanja i poreski optimalnoj politici zarada i naknada u skladu sa potrebama klijenata;
  • Asistencija pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu internih pravilnika, procedura i drugih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih;
  • Pružanje savetodavnih usluga i aktivno učestvovanje u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora, sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga i pomirenja različitih interesa poslodavca i sindikata zaposlenih;
  • Usaglašavanje poslovanja klijenta sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, međunarodnim konvencijama i standardima u upravljanju ljudskim resursima;
  • Zastupanje u radnim sporovima i pregovorima oko mirnog rešenja spora;
  • Savetovanje o primeni klauzule zabrane konkurencije, klauzule o zabrani regrutovanja zaposlenih za potrebe drugog poslodavca, klauzuli poverljivosti, kao i klauzule o zaštiti podataka o ličnosti u ugovorima o radu i menadžerskim ugovorima;
  • Savetovanje o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo, radnom angažovanju stranaca i pribavljanju dozvole za rad.
Go to Top