Skip to content Skip to footer

Izmene i dopuna pravosudnih zakona

VP advokatska kancelarija • dec 01, 2013

IZMENE I DOPUNA PRAVOSUDNIH ZAKONA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je set izmena i dopuna pravosudnih zakona, i to sledeće zakone:
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Javnom tužilaštvu

Najbitnije novine koje donosi ovaj set zakona odnose se na teritorijalnu organizaciju sudova. Zakonima je uveden znatno veći broj osnovnih sudova koji su ranije predstavljali samo sudske jedinice.

Takođe, uvedena je isključiva mesna nadležnost Višeg suda u Beogradu za sporove:
• povodom zabrane rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja
• sporove povodom objavljivanja ispravke informacije i odgovora na informaciju i naknadi štete u vezi sa objavljivanjem informacije
• sporove o autorskom i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti

Navedeno znači da će u ovim sporovima, kada postoji stvarna nadležnost, uvek biti nadležan Viši sud u Beogradu.

Uvedena je i isključiva mesna nadležnost Privrednog suda u Beogradu za sporove:
• sporove o autorskom i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti

Navedeno znači da će u ovim sporovima, kada postoji stvarna nadležnost, uvek biti nadležan Privredni sud u Beogradu.