Skip to content Skip to footer

Izmene i dopune zakona o radu

VP advokatska kancelarija • sep 27, 2016

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu. Ovaj Zakon objavljen je u „Službenom glasniku RS“ br. 75/2014 dana 21.07.2014. godine i stupio je na snagu dana 29.07.2014. godine.

Poslodavci su dužni da svoje interne akte usklade sa odredbama Zakona o radu u rokovima koje je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu predvideo i to:
• Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (najkasnije do 27.09.2014. godine);
• Ugovore o radu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (najkasnije do 27.09.2014. godine);
• Kolektivni ugovor i Pravilnik o radu u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona (najkasnije do 29.01.2015. godine).

Najvažnije izmene i dopune unete u radno zakonodavstvo možete pročitati na našem sajtu – Newsletter br. 3.