Skip to content Skip to footer

Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci

VP advokatska kancelarija • jul 08, 2015

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIPOTECI

Dana 08.07.2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci, objavljen u „Službenom Glasniku RS“ br. 60/2015* od dana 08.07.2015. godine (u daljem tekstu: „Zakon“).

Zakonom se predviđa niz izmena Zakona o hipoteci.

Najvažnije izmene možete pročitati ovde.

* Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.