Skip to content Skip to footer

Centralni registar stvarnih vlasnika

VP advokatska kancelarija • nov 29, 2019

CENTRALNI REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Pročitajte sve relevantne informacije o Centralnom registru stvarnih vlasnika, u pregledu kreiranom od advokatskih kancelarija članica TELFA.

Prema četvrtoj AML direktivi odnosno smernicama, sve države članice Evropske unije moraju da formiraju registre stvarnih vlasnika koji će sadržati relevantne podatke o stvarnim vlasnicima korporativnih entiteta uspostavljenim prema zakonu date zemlje.

Registri su jedna od mnogih promena koje su uvedene 4. direktivom o suzbijanju pranja novca, a čiji je cilj da se prevaziđe nedostatak transparentnosti u finansijskom sektoru.

Svrha Registra je objavljivanje podataka fizičkih lica koja zapravo kontrolišu korporativne subjekte / fondove.

Što se tiče pete direktive o suzbijanju pranja novca, koju moraju da primene države članice do 10. januara 2020., ona proširuje izveštavanje o korisničkom vlasništvu i proširuje pristup centralnom registru stvarnih vlasnika.

Ovaj rezime ima za cilj da pruži kratak praktični pregled različitih implementacija u vezi sa centralnim registrom korisnih vlasnika. Iako je sadržaj 4. i 5. AML direktive isti za sve države članice EU, rezultati primene se razlikuju.

Sadržaj obuhvaćen ovim pregledom kreiranom od strane TELFA (Trans European Law Firm Alliance) članica su:
definicija stvarnih vlasnika;
subjekti dužni da izveštavaju;
informacije o obelodanjivanju predmeta UBO;
pristup Registru;
rokovi i kazne.