Skip to content Skip to footer

Mere vlade radi ublažavanja ekon. posledica SARS-COV-2

VP advokatska kancelarija • mar 23, 2020

VLADA REPUBLIKE SRBIJE DONELA UREDBU O PORESKIM MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA RADI UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

Ekonomske mere Vlade Republike Srbije donete u skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja usled bolesti COVID-19 – Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Srbije je dana 20.03.2020. godine donela Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba). Navedena Uredba je doneta u skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije putem koje je Vlada kao nadležni organ konstituisala set sledećih poreskih olakšica:

1. Prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73–74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (sredstva obezbeđenja naplate dugovanog poreza) počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine,

2. Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti Rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

3. Poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne Banke Srbije.

Navedena Uredba predstavlja jednu u nizu ekonomskih mera Vlade Republike Srbije koja ima za cilj ublažavanje ekonomskih posledica postupanja poreskih obaveznika nastalih usled bolesti COVID-19 kao i povećanja likvidnosti istih. Tekst Uredbe se najpre odnosi na sva pravna lica, preduzetnike, poljoprivrednike i fizička lica koja su sa Poreskom Upravom pre nastupanja vanrednog stanja postigla dogovor povodom odlaganja plaćanja poreske obaveze i obezbeđenja naplate iste, a zatim i na sve pravne subjekte koje će tokom trajanja vanrednog stanja izmirivati svoje obaveze plaćanja poreske obaveze uz opisani način obračunavanja kamate. Trenutno je ova Uredba jedina koja reguliše pitanje poreske obaveze pravnih subjekata i njihovog daljeg postupanja u pogledu obaveza prema Poreskoj Upravi u toku epidemije virusa COVID-19, a da li će i ostati jedina, ostaje nam da vidimo u periodu koji predstoji. Verujemo da ova Uredba predstavlja početak regulisanja pitanja statusa poreskih obveznika te da će i naša država, prateći uporedna iskustva brojnih evropskih zemalja poput Holandije, Mađarske, Hrvatske kao i politiku Evropske Centralne Banke opisane mere dodatno proširivati i drugim, obuhvatnijim rešenjima čime će znatno uticati na položaj poreskih obveznika tokom vanrednog stanja.