Skip to content Skip to footer

Usvojena odluka o privremenim merama…

VP advokatska kancelarija • mar 25, 2020

USVOJENA ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA I ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE LIZINGA

Dana 17.03.2020. godine Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: „NBS“) usvojila je Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i Odluku o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 33/2020 (u daljem tekstu: „Odluke“), kojima je propisan zastoj u otplati obaveza (moratorijum).

Odluke uvode obavezu banaka / davaoca lizinga da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) ponude zastoj u isplati obaveza (moratorijum). Moratorijum ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije. U toku trajanja moratorijuma banka / davalac lizinga neće obračunavati zakonsku zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Banke i davaoci lizinga su u skladu sa Odlukama obavezni da dužnicima ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum), objavom na svojoj internet stranici. Nakon što objave ponudu na svojoj internet stranici, dužnik ima rok od deset dana od dana objavljivanja da tu ponudu odbije, a ako to ne učini – smatraće se da je ponuda prihvaćena tog desetog dana. Pri tome banka / davalac lizinga ima pravo da naplati rate kredita / lizinga koje dospevaju do dana od kog moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo (ne kasnije od 31. marta 2020. godine), osim ukoliko klijent izričito ne zahteva primenu moratorijuma pre isteka tog roka.

Odlukom se ne ukida pravo banaka i davalaca lizinga na obračun ugovorne kamate, međutim ostaje nepoznanica u pogledu prava banaka i davalaca lizinga na eventualnu izmenu stope ugovorne kamate usled izmene plana otplate (koji se neminovno mora promeniti usled uvođenja moratorijuma).

Određenu sigurnost bankama / davaocima lizinga pruža činjenica da je 20.03.2020. godine doneta Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 38/2020 (u daljem tekstu: „Uredba“). Uredbom je predviđeno da rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine. Na ovaj način su banke i davaoci lizinga su zaštićeni od gubitka prava na prinudnu naplatu potraživanja čiji rok zastarelosti dospeva u toku trajanja vanrednog stanja.

Na kraju, ostaju brojna otvorena pitanja primene i efekata do kojih će Odluka dovesti u praksi, a naročito na koji način će banke / davaoci lizinga i klijenti regulisati svoje odnose nakon okončanja vanrednog stanja.