Skip to content Skip to footer

Ekonomske mere Vlade Republike Srbije za podršku… Fiskalne pogodnosti i direktna davanja

VP advokatska kancelarija • apr 22, 2020

EKONOMSKE MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA PODRŠKU PRIVREDI – FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA

Nakon proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije 15. marta 2020. godine, Vlada Republike Srbije najavila je usvajanje paketa ekonomskih mera namenjenih za suzbijanje negativnih posledica pandemije COVID-19 u oblasti privrede.

Najavljene mere stupile su na snagu 10. aprila 2020. godine nakon što su na sednici Vlade usvojene tri uredbe kojima su mere i precizirane, to su: 

  1. Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/20);
  2. Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/20);
  3. Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 54/20).

U nastavku ovog teksta možete naći informacije kako da ostvarite prava na fisklane pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba).

 

I           Ko može da koristi usvojene mere?

Mere predviđene Uredbom usvojene su u korist privrednih subjekata u privatnom sektoru, tačnije rezidentnih pravnih lica, rezidentnih preduzetnika kao i ogranaka i predstavništva stranih pravnih lica, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su pre proglašenja vanrednog stanja osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno da su u tom periodu postali PDV obveznici;
  2. da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu smanjili broj zaposlenih za više od 10% (izuzev lica sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme).

Mere se primenjuju i u odnosu na preduzetnike, preduzetnike poljoprivrednike i paušalno oporezovane preduzetnike koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije 15. marta 2020. godine.

Iz prava na korišćenje usvojenih mera Vlade isključene su određene forme velikih pravnih lica: banke, društva za osiguranje i reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca.

 

II         Šta je predviđeno merama?

1. Fiskalne pogodnosti

Za navedene privredne subjekte propisane su određene fiskalne mere, koje se ogledaju u uvođenju odlaganja dospelosti:

  1. za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04. januara 2021. godine i
  2. za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj 2020. godine do predaje konačne ovogodišnje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period.

U onom trenutku kada navedeni javni prihodi budu dospeli, njihovo plaćanje pravni subjekti mogu izvršiti na najviše 24 mesečne rate bez kamate.

2. Direktna davanja

Uredbom su predviđena i direktna davanja privrednim subjektima, preciznije privredni subjekti će imati mogućnost da ostvare pravo na bespovratna novčana sredstva. Realizacija ovog prava zavisna je od podele pravnih lica prema Zakonu o računovodstvu, a dobijena novčana sredstva mogu se koristiti isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.


To znači da sa jedne strane imamo preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica koji pravo na bespovratna novčana sredstava u iznosu minimalne zarade ostvaruju za mart, april i maj mesec 2020. godine i to za sve zaposlene sa punim radnim vremenom (za koje je podneta Prijava u skladu sa Uredbom).

S druge strane, velika pravna lica imaju pravo na bespovratna novčana sredstva u iznosu od polovine minimalne zarade za mart, april i maj mesec 2020. godine i to samo za zaposlene sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine.

Posebnim Pravilnikom („Službeni glasnik RS“ br. 56/20) propisan je Obrazac SL – spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava koji podnosi veliko pravno lice kako bi ostvarilo pravo na direktna davanja i to u dva primerka, za Poresku upravu i Ministarstvo finansija – Upravi za trezor.

 

III        Kako ostvariti pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja?

Neophodno je da privredni subjekti podnesu pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima za prihode iz radnog odnosa, i to najkasnije do kraja aprila 2020. godine i u tom slučaju će koristiti pogodnosti za sva tri meseca, odnosno do kraja maja ili juna 2020. godine kada će pogodnosti koristiti za dva ili za jedan mesec. U prijavi, u polje datum plaćanja potrebno je uneti datum 04. januar 2021. godine.

Svim privrednim subjektima će biti otvoren poseban račun za isplatu novčanih sredstava kod one poslovne banke u kojoj se vodi tekući račun konkretnog subjekta. Privredni subjekti koji imaju otvorene račune kod više poslovnih banaka, dužne su da dostave informaciju o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun i to najkasnije do 25. aprila 2020. godine.

 

IV        Kojih još pravila treba da se pridržavaju privredni subjekti kako ne bi izgubili pravo na korišćenje propisanih mera?

Privredni subjekti mogu izgubiti pravo na korišćenje propisanih mera ukoliko smanje broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. marta 2020. godine pa sve do isteka tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Za privredne subjekte koji se budu odlučili na korišćenje pogodnosti iz Uredbe važi zabrana isplate dividende do kraja ove godine.

Treba imati u vidu da su za sve one privredne subjekte koji se ne budu pridržavali propisanog, predviđene i veoma visoke prekršajne kazne, pored toga što će imati i obavezu na povraćaj primljenih sredstava sa kamatom.

 

V         Ukoliko pripadate navedenim privrednim subjektima i ujedno ispunjavate sve uslove koji se zahtevaju za ostvarenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, neophodno je da za početak preduzmete sledeće korake:

1. Poreskoj upravi dostavite informaciju o izboru banke kod koje će biti otvoren namenski račun za isplatu novčanih sredstava (samo ukoliko imate otvorene račune kod više poslovnih banaka) do 25. aprila 2020. godine.

2. Podnesete pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima za prihode iz radnog odnosa do kraja aprila 2020. godine (odnosno kraja maja ili juna 2020. godine kada ćete imati pravo na umanjene pogodnosti);