Skip to content Skip to footer

Ekonomske mere Vlade Republike Srbije za podršku privrednim subjektima

Jelisaveta Janić • apr 28, 2020

EKONOMSKE MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA PODRŠKU PRIVREDI – USVOJEN PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Kako bi se eliminisale negativne posledice pandemije COVID-19, Vlada Republike Srbije usvojila je 10. aprila 2020. godine Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. Glasnik RS” br. 54/20), u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, propisuje uslove i način dodele kreditnih sredstava privrednim subjektima radi podrške za nabavku obrtnih sredstava i održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirenja obaveza prema poslovnim partnerima.

Program sprovodi Vlada Republike Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj.

Namena dobijenih sredstava je ograničena, te se ona ne mogu koristiti za: organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, promet nafte i naftnih derivata, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koji se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

U nastavku teksta možete naći više informacija o tome ko može biti korisnik kredita, uslovima koje treba da ispunjavaju privredni subjekti da bi im bila odobrena sredstva, uslovima za zaključenje ugovora, sredstvima obezbeđenja i informacije vezane za podnošenju zahteva.

I           Ko može biti korisnik sredstava?

Uredba se primenjuje na preduzetnike, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Zainteresovani privredni subjekti su u obavezi da dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine (izuzev preduzetnika koji ovu obavezu nemaju).

Zadruge mogu konkurisati ako imaju usklađene akte, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Sl. Glasnik RS”, br. 112/15) i ukoliko su se podvrgle zadružnoj reviziji u poslednje dve godine. 

II         Koje uslove treba da ispune zainteresovani privredni subjekti?

Podnosioci zahteva ne smeju biti u teškoćama, odnosno nad njima ne sme biti pokrenut stečajni postupak, postupak za odlučivanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije ili postupak likvidacije. Takođe privredni subjekti kod kojih je na snazi unapred pripremljeni plan reorganizacije, plan reorganizaciji ili nad kojim se primenjuju mere finansijskog restrukturiranja ne mogu biti korisnici sredstava.

Oni privredni subjekti koji se budu odlučili na korišćenje sredstava ne smeju isplaćivati dividendu do kraja 2020. godine.

Korisnik sredstava je dužan da Fondu za razvoj RS i Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza RS a.d. Užice omogući kontrolu i uvid u dokumentaciju potrebnu radi potpunijeg sagledavanja zahteva i kontrole namenskog korišćenja kreditnih sredstava, i to u periodu od predaje zahteva pa do isteka roka od tri godine od zaključenja ugovora.

III        Pod kojim uslovima se odobrava kredit?

Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:

 1. rok otplate do 36 meseci uključujući i grejs period do 12 meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejs perioda i do 24 meseca otplate;
 2. kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 3. krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 4. minimalni iznos kredita za jednog korisnika sa povezanim licima za privredna društva je
  1.000.000,00 dinara, dok je za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
 5. maksimalni iznos kredita za jednog korisnika sa povezanim licima je 10.000.000,00 dinara za preduzetnike i mikro pravna lica, 40.000.000,00 dinara za mala pravna lica i 120.000.000,00 dinara za velika pravna lica;
 6. otplata će se vršiti u mesečnim anuitetima;
 7. u grejs periodu se obračunava kamata i pripisuje se glavnom dugu;
 8. privredni subjekt ne sme smanjiti broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje (osim zaposlenih na određeno vreme)

IV        Koja su sredstva obezbeđenja urednog vraćanja kredita?

Koji od sredstava obezbeđenja će korisnik biti u obavezi da dostavi zavisi od iznosa kredita:

 1. do iznosa od 1.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita i lične menice osnivača;
 2. do iznosa od 2.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita i lične menice osnivača i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme;
 3. do iznosa od 10.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita i lične menice osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica;
 4. do iznosa od 25.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita i lične menice osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita;
 5. za iznos iznad 25.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda.

Garancija banke, ručna zaloga i hipoteka mogu biti obezbeđenja za sve iznose kredita, dok jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (koje nije povezano lice) može biti obezbeđenje za iznose kredita do 25.000.000,00 dinara.

V         Koji je rok i kako podneti zahtev?

Rok za podnošenje zahteva je 10. decembar 2020. godine, s tim što treba imati u vidu da se prijem zahteva vrši sve dok se sredstva iz Programa ne utroše. Za realizaciju Programa izdvojeno je 24.000.000.000,00 dinara. Imajući u vidu navedeno, ukoliko se privredni subjekat odluči na podnošenje zahteva za dodelu sredstava, preporučljivo je da to uradi što pre.

 Zahtev i neophodna dokumentacija se podnose elektronskim putem na adresu: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs.

Takođe, privredni subjekti pored zahteva u obavezi su da podnesu i prateću dokumentaciju kao što su izjave o povezanim licima, potvrde banaka, izjavu o imovini i slično.

Obrasce zahteva i detaljan spisak dokumentacije moguće je pronaći na sajtu https://fondzarazvoj.gov.rs/lat/proizvodi/likvidnost-covid19.