Skip to content Skip to footer

Uredba o uplati jednokratne novčane pomoći svim…

VP advokatska kancelarija • maj 20, 2020

UREDBA O UPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SVIM PUNOLETNIM DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE

Uzimajući u obzir novonastalu pandemiju virusa COVID-19, Vlada Republike Srbije usvojila je 24. aprila 2020. godine Uredbu o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti covid-19 izazvane virusom sars-cov-2., objavljenu u Službenom glasniku Republike Srbije br. 60 od 24. aprila 2020. godine (u daljem tekstu: „Uredba“)

Ko može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć?

Uredbom se uređuje formiranje privremenog registra punoletnih državljana Republike Srbije, kao i način uplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom i to: svim primaocima penzija, svim primaocima novčane socijalne pomoći, kao i onima koji su se prijavili za dobijanje jednokratne novčane pomoći u skladu sa Uredbom, a u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Jednokratna novčana pomoć iznosi 100 (sto) evra u dinarskoj protivvrednosti, obračunato po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu Uredbe.

Način prijave za dobijanje jednokratne novčane pomoći?

Radi uplate jednokratne novčane pomoći, punoletni državljani Republike Srbije, izuzev primalaca penzija i korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, podnose prijavu za dobijanje jednokratne novčane pomoći i to telefonski, putem kontakt centra ili elektronski preko portala Ministarstva finansija ‒ Uprave za trezor, u periodu od 15. maja 2020. godine do 05. juna 2020. godine.

Prilikom podnošenja prijave, državljanin dostavlja ime i prezime, svoj jedinstveni matični broj (JMBG), registarski broj važeće lične karte i naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren namenski račun tog državljanina na koji će se uplatiti jednokratna novčana pomoć, kao i broj telefona i/ili imejl adresu koji će se koristiti radi komunikacije s bankom o izvršenoj uplati, u slučaju da državljanin nije klijent banke kod koje će biti otvoren račun.

Dakle, ako je državljanin u prijavi naveo banku kod koje nema tekući dinarski račun, ta banka je dužna da otvori tom državljaninu poseban namenski račun.

Način isplate sredstava?

Prenos sredstava po osnovu uplate jednokratne novčane pomoći vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor na dinarski račun državljanina Republike Srbije.

Nakon što banka u celini isplati iznos jednokratne novčane pomoći s posebnog računa ili nakon što državljanin na drugi način raspolaže sredstvima te pomoći u celini (npr. prenos na drugi račun), banka ima obavezu da ugasi taj račun.

Banka je dužna da u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije sa klijentom (npr. dopisom, imejlom, SMS-om, ili u aplikaciji elektronskog bankarstva) obavesti punoletnog državljanina Republike Srbije, svog klijenta, da je na njegov tekući račun u banci izvršena uplata jednokratne novčane pomoći, dok državljane kojima je otvoren poseban račun obaveštava o toj isplati telefonom ili na e-mail adresu koju je državljanin dostavio.