Skip to content Skip to footer

Nove Odluke Narodne banke Srbije nude olakšanu…

Predrag Miladinović i Nevena Vidić • jul 29, 2020

Nove Odluke Narodne banke Srbije nude olakšanu otplatu kredita građana

U cilju saniranja negativnih posledica koje je na ekonomiju ostavila pandemija virusa COVID-19, Narodna banka Srbije usvojila je odluke objavljene u „Službenom glasniku“, br. 98/2020 od 10. jula 2020. godine.

Ovim odlukama se omogućuje olakšana otplata kredita građana koji su se zadužili pre nastupanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom. Olakšice se odnose na potrošačke kredite (uključujući i potrošačke kredite odobrene za kupovinu motornih vozila), gotovinske kredite ili drugog kredita (koji nije stambeni ni minus po tekućem računu).

Banke će po stupanju odluke na snagu biti podsticane da ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita odobrenih do 18. marta 2020. godine i to na dodatnih dve godine duže u odnosu na trenutno važeći režim rokova otplate ovih kredita, a ove olakšice se mogu ponuditi i dužnicima kojima je stepen kreditne zaduženosti veći od 60%.

Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda propisuje se način izračunavanja pojedinačnih pokazatelja poslovanja banke u vezi sa upravljanjem rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda, ograničenja koja se odnose na taj rizik, kao i način, forma i rokovi izveštavanja Narodne banke Srbije o tim pokazateljima.

Krediti odobreni do 18. marta 2020. godine kod kojih su promenjeni datumi dospeća poslednjih  rata, čime je ugovorena ročnost tog kredita produžena na duže od 2920 dana – ne uključuje se u obračun izloženosti ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) nova ugovorena ročnost nije duža od 3285 dana, odnosno 3650 dana u slučaju potrošačkih kredita odobrenih za kupovinu motornih vozila;

2) promena datuma dospeća poslednje rate ugovorena je u periodu od 19. marta do 31. decembra 2020. godine, odnosno u periodu od 19. marta 2020. godine do 31. decembra 2021. godine u slučaju potrošačkih kredita odobrenih za kupovinu motornih vozila;

3) ugovorom o kreditu kod kojeg je promenjen datum dospeća poslednje rate nije odobren dodatni iznos kredita u periodu od 19. marta 2020. godine do konačne otplate po tom ugovoru.

Na ovaj način se umanjuju rizici od rasta stope problematičnih kredita u ovom segmentu kreditiranja u periodu nakon isteka moratorijuma, čime se doprinosi ublažavanju posledica krize.