Skip to content Skip to footer

Novi set mera Narodne banke Srbije

Predrag Miladinović • avg 27, 2020

Novi set mera Narodne banke Srbije – lakši pristup kratkoročnim kreditima

Narodna banka Srbije je na sednici održanoj 17. avgusta 2020. godine donela Odluku o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima, kojom su za građane stvoreni uslovi za olakšan pristup finansijskim sredstvima.

Novi set mera omogućiće fizičkim licima olakšice pristupu finansijskim sredstvima, mogućnost produžetka roka otplate stambenih kredita i lakši pristup stambenim kreditima, a sve sa ciljem očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, podsticanja privrednog rasta i ublažavanja negativnog uticaja virusa Covid-19 na stanovništvo i privredu.

U setu predloženih mera, najveću pažnju i interesovanje javnosti izazvala je mogućnost da građanima bude na raspolaganju privremeno  olakšavanje procedure za pristup kratkoročnim dinarskim kreditima do iznosa od 90.000,00 dinara.

Naime, reč je o tome da kratkoročne kredite Banke mogu odobravati i građanima koji ne primaju zaradu odnosno penziju preko njihovog računa. Relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca može biti i samo potpisana izjava tog dužnika o tome, data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Ovakva vrsta kredita se odobrava sa rokom dospeća do dve godine.

Svakako, ovo je potpuno nov pristup ovoj vrsti kredita, što zbog same procedure odobravanja kredita, tako i zbog činjenice da jedinu garanciju da će građani vratiti odobreni kredit predstavlja njihova pismena izjava, odnosno njihova reč.

Iako bi se na prvi pogled moglo zaključiti da će ova vrsta kredita biti dostupna svim građanima, ne smemo da zaboravimo činjenicu da su poslovne banke i njihove politike rizika i dalje jedine koje „odlučuju“ o tome ko će biti lica koja se mogu kvalifikovati za ovakvu vrstu kredita kao i kolika će biti kamata na takve kredite, imajući u vidu značajno veći obim rizika koje banke preuzimaju na sebe kod ove vrste kredita. Dakle, ostaje da se vidi kakav će biti pun efekat ovakvog kreditnog proizvoda i sa aspekta banaka i sa aspekta korisnika kredita.

Banke će usvojeni set mera moći da primenjuju do kraja 2021. godine, a očekuje se da primena istih počne od kraja ovog meseca.