Skip to content Skip to footer

Građanima omogućen lakši pristup stambenim…

Predrag Miladinović • sep 01, 2020

Građanima omogućen lakši pristup stambenim kreditima kroz novi set mera NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je na vanrednoj sednici novi set mera privremenog karaktera koje treba da omoguće lakši pristup stanovništva stambenim kreditima, u cilju podsticanja budućeg privrednog rasta i sprečavanje potencijalnih negativnih efekata pandemije virusa korona na stanovništvo i privredu. Odluka stupa na snagu dana 28.08.2020. godine te se njena primena očekuje već početkom meseca septembra.      

Pomenutim merama posebno se podržava građevinska industrija, putem bržeg obrta sredstava kao i mogućnosti produžetka roka otplate stambenih kredita na najviše pet godina.

Prvi set mera odnosi se na olakšano odobravanje novih kredita iz novogradnje stanovništvu. Predmet stambenog kreditiranja putem novousvojenog preferencijalnog tretmana, pored potpuno izgrađenih stanova, mogu biti i:

  • Stambeni objekti u izgradnji bez obzira na stepen završenosti ako je reč o projektnom finansiranju banke kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica;
  • Stambeni objekti u izgradnji koji su najmanje 60% završeni ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica;

Ovim merama došlo je do značajnog smanjenja stepena izgrađenosti objekta čiju kupovinu banka može finansirati stambenim kreditom (prethodni stepen izgrađenosti iznosio je 80%). Banke su činjenicom da je došlo do smanjenja stepena zahtevane izgrađenosti dodatno podstaknute da odobravaju stambene kredite, ne čekajući konačan završetak radova ili njihov većinski deo. Takođe, jasno su definisani i kriterijumi koje i investitor i objekat u izgradnji moraju ispuniti da bi se primenio ovaj tretman.

Odlukom se dodatno podržavaju i prethodni programi u vezi sa kupovinom prvog stana, tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman.

Drugi set mera usmeren je na olakšanu otplatu postojećih stambenih kredita građana, što će posebno olakšati situaciju građanima s neizvesnim primanjima u periodu pandemije, kao i onima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku od prethodno predviđenog.

Bankama je omogućeno da u periodu važenja privremenih mera licima koja su se zadužila pre stupanja na snagu ove Odluke ponude produženje roka isplate postojećeg zaduženja za najduže pet godina, bez promene njihovog statusa u pogledu urednosti isplate.

Opisani set mera je privremenog karaktera, te će Banke isti moći da primenjuju do kraja 2021. godine.