Skip to content Skip to footer

NBS: Treći moratorijum – novi set olakšica u…

NBS: Treći moratorijum – novi set olakšica u izmirivanju obaveza ka bankama i finansijskim lizinzima

Narodna banka Srbije donela je dana 14.12.2020. godine Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 i Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19. Obe Odluke predstavljaju nastavak prethodne dve odluke iz marta i juna 2020. godine kojima su uvedeni moratorijumi na otplatu kredita i sličnih finansijskih izloženosti.

Narodna banka Srbije uvela je obavezu bankama i davaocima finansijskog lizinga da svojim klijentima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima), koji usled negativnih ekonomskih efekata nastalih usled COVID-19 nisu u mogućnosti da redovno servisiraju svoje obaveze, odobre olakšicu u otplati obaveza. Pored obaveznog odobrenja olakšanih uslova, Narodna banka Srbije je ostavila mogućnost i za dobrovoljna restruktuiranja, prema proceni poslovnih banaka, u slučajevima kada zahteve za korišćenje podnesu klijenti koji ne ispunjavaju propisane uslove, a postoje razumne okolnosti koje ukazuju na opravdanost reprograma plasmana. Za razliku od prethodna dva moratorijuma gde je odlaganje u otplati obaveza nastupalo praktično ex lege, kod novog, trećeg, moratorijuma neće biti automatskog odlaganja ispunjenja obaveza, već će ono nastupati tek po zahtevu stranaka i utvrđivanju ispunjenosti propisanih uslova za odlaganje.

Pogodnosti propisanih olakšica podrazumevaju reprogram ili refinansiranje obaveze uz obavezno dodavanje grejs perioda od 6 meseci u otplati, nemogućnost uvećanja mesečnog iznosa obaveze klijenta, produženje roka otplate, kao i obradu celokupnog zahteva i reprograma ili refinansiranja bez naknade. Za vreme trajanja grejs perioda kamata se obračunava, a klijent diskreciono odlučuje da li će je plaćati tokom grejs perioda ili naknadno.

Uslovi koje Narodna banka Srbije predviđa da moraju biti ispunjeni kod fizičkih lica jesu činjenica nezaposlenosti fizičkog lica, bez dodatnih uslova. Kod zaposlenih fizičkih lica, za novo odlaganje potrebno je da je stepen kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama iznad 40% tih prihoda, kao i jedan od dva sledeća uslova:

  1. da su fizičkom licu prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Republici Srbiji; ili
  2. kod fizičkih lica sa prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, da je došlo umanjenja od 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020.

Kod kategorije subjekata koji obavljaju privrednu delatnost (privredna društva, preduzetnici i poljoprivrednici) smatraće se da uslov za korišćenje pogodnosti koje su predviđene trećim moratorijumom postoji u situaciji kada postoji pad prihoda od 15% ili više procenata tokom 2020. godine u poređenju sa 2019. godinom.

Prava predviđena novim moratorijumom prostiru se i na dužnike u docnji do 30 dana u materijalno znatnom iznosu njihove obaveze.

Zahtev za korišćenje olakšica u skladu sa trećim moratorijumom može se podneti do 30.04.2021. godine, a banke odluku moraju doneti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

https://nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=16436