Skip to content Skip to footer

II Garantna šema kao mera dodatne podrške…

Jelisaveta Janić i Milica Mišić • maj 26, 2021

II Garantna šema kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19

Skupština Srbije usvojila je 22.04.2021. godine tri zakona za sprovođenje trećeg paketa pomoći građanima i privredi za ublažavanje posledica pandemije korona virusa.

Podsetimo da je 16. aprila 2020. godine usvojen Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije koja šema podrazumeva podsticaj bankama da daju podršku preduzećima u vidu davanja kredita, a da za deo tih kredita garantuje država. Jedan od tri novousvojenih zakona su upravo Izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije koje se tiču izmena roka otplate već utvrđene šeme, a imajući u vidu uspešno sprovedenu prethodnu šemu.

Uz izmene postojeće, usvojen je Zakon o utvrđivanju druge garantne šeme kao mere dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije.

I USLOVI, POSTUPAK IZDAVANJA GARANCIJE

Republika Srbija zakonom preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita za finansiranje likvidnosti obrtnih sredstava za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije. Sredstva u budžetu neophodna za izvršavanje obaveza preduzetih po osnovu garancije će biti obezbeđena u predviđenom maksimalnom iznosu garancije na nivou osiguranog portfolija od 128 miliona evra.

Republika Srbija, Narodna banka Srbije i pojedinačne banke zaključivaće pojedinačne ugovore o garanciji kojima će bliže precizirati uslove pod kojima krediti mogu biti obezbeđeni, mehanizmi za povećanje, mehanizmi uključivanja i isključivanja kredita iz osiguranog portfolija, roka izdavanja garancije kao i drugih pitanja od značaja. Samim zaključenjem ugovora se smatra da je Republika Srbija izdala Pojedinačnu garanciju.

Garancijom se obezbeđuju krediti za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava. Ovakvi krediti se mogu koristiti i za refinansiranje i prevremenu otplatu nedospelih rata postojećih kredita za likvidnost  i obrtna sredstava, međutim ne mogu se koristiti za finansiranje kredita kod drugih banaka. Takođe, uslov koji kredit mora ispuniti da bi bio obezbeđen garancijom jeste da je rok otplate do 60 meseci od dana puštanja kredita u tečaj u koji je uračunat i grejs-period od 18 do 24 meseci od dana puštanja kredita u tečaj osim u slučaju primene moratorijuma i/ili drugih olakšica uvedenih propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije.

II KO (NE)MOŽE BITI KORISNIK KREDITA OBEZBEĐENOG GARANCIJOM IZ GARANTNE ŠEME

Nova garantna šema namenjena je ugroženijoj kategoriji preduzeća, odnosno prvenstveno onima koji su u 2020. imali pad poslovnih prihoda veći od 20 odsto u odnosu na 2019. godinu. Zakonom su predviđena lica koja mogu biti korisnici ovako garancijom obezbeđenog kredita. To su:

1) lice sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i drugo lice koje nije registrovano u Agenciji za privredne registre, a ima zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovano je kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) lice sa sedištem u Republici Srbiji, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre, a koje ima pad poslovnih prihoda veći od 20% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini (a ne odnosi se na mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima);

3) lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi kredit ili kredit za refinansiranje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu sa ovim zakonom.

Takođe, taksativno se navode i lica koja ne mogu biti korisnici kredita:

1) lica koja su na dan 31. decembar 2019. godine bila u teškoćama i lica koja su u statusu neizmirenja obaveza u smislu propisa Narodne banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine;

2) lica koja imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

3) lica u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;

4) korisnici čija su dugovanja bila u statusu neizmirenja obaveza ili prema kojima je banka preduzela mere restrukturiranja u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema propisima Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojima se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka;

5) privredna društva nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje u smislu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Službeni glasnik RSˮ, broj 89/15), nad kojima se sprovodi postupak u smislu Zakona o stečaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/09, 99/11-dr. zakon, 71/12-US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) (prethodni stečajni postupak, bankrotstvo, reorganizacija) i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19).

Država nastoji da dodatnim olakšicama omogući dalje neometano poslovanje privrednih subjekata uprkos raznim preprekama uzrokovanih produženim trajanjem pandemije. Prema poslednjoj evidenciji, banke su u sklopu već postojeće garantne šeme odobrile iznos od 1,7 milijardi evra kredita.

Detaljni uslovi i dokumentacija neophodna za dobijanje kredita u skladu sa drugom garantnom šemom će uskoro objavljeni i na sajtovima pojedinačnih banaka.