Skip to content Skip to footer

Izmene i novine koje donosi novi zakon o fiskalizaciji

Milica Mišić • feb 18, 2022

Izmene i novine koje donosi novi zakon o fiskalizaciji

Novi Zakon o fiskalizaciji počeo je sa svojom primenom od 1. novembra 2021. godine („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 i 96/2021) (u daljem tekstu: Zakon ili Zakon o fiskalizaciji) od kada počinje i tranzicioni period koji bi trebalo da olakša i postepeno reguliše prelazak na novi sistem fiskalizacije. Predviđeno je da ovaj tranzicioni proces traje do 1. maja 2022. godine kada će i raniji Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12) prestati da važi.

Nova fiskalizacija predstavlja proces elektronskog izdavanja fiskalnih računa koji će se u realnom vremenu beležiti direktno u Poreskoj upravi, a Zakonom se reguliše sam predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja kao i druga pitanja od značaja.

a) Predmet fiskalizacije

Predmet fiskalizacije je, kao i do sada, promet dobara i usluga na malo, a novinom je predviđeno da primljeni avans za promet na malo takođe predstavlja predmet fiskalizacije (u daljem tekstu: promet). Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti kao i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo, osim onih delatnosti za koje je propisano da ovakva obaveza ne postoji u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2021 i 117/2021) kao što su gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, taksi prevoz, telekomunikacije, poštanske aktivnosti javnog servisa i slično.

b) Ukidanje fiskalnih kasa i uvođenje novih Elektronskih fiskalnih uređaja (EFU)

Obveznik fiskalizacije je dužan da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, kartica i sl.), uključujući i primljene avanse – preko elektronskog fiskalnog uređaja.

On ima pravo da se opredeli za vrstu EFU koji će koristiti, i to:

– elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze i/ili

– elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu, s tim da ukoliko se odluči za EFU iz tačke 2., mora obezbediti nesmetan rad makar jednog EFU iz tačke 1.

Ovi uređaji, koji se sastoje od procesora fiskalnih računa i elektronskog sistema za izdavanje računa, moraju biti odobreni od stane Poreske uprave, koja vodi registar ovih odobrenih elemenata elektronskih fiskalnih uređaja.

Obveznik je dužan da omogući nesmetan rad EFU i odgovoran je za pravilno korišćenje, održavanje i funkcionisanje istog. Obveznik je dužan da, pre početka korišćenja EFU, elektronskim putem u Poreskoj upravi registruje  podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno i da o svakoj promeni podataka obavesti Poresku upravu najkasnije 24 sata po nastanku takve promene. Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama možete naći na sledećem linku https://www.sky-pos.rs/uploads/Korisnicko%20uputstvo%20PGJO%20-%20v1.0.pdf

c) Bezbednosni element

Dužnost korišćenja bezbednosnog elementa za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom je propisana kao obavezna. Uputstvo za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa se nalaze na sledećem linku: http://budiefiskalizovan.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uputstvo-Prijava-za-izradu-bezbednosnog-elementa-v.1.2.1.pdf

d) Postupak izdavanja računa

Obveznik fiskalizacije je dužan da u momentu prometa na malo svaki račun obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa odnosno da fiskalizuje račun i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo. Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa. Poreska uprava evidentira primljeni fiskalni račun, koji je potpisan odgovarajućim elektronskim potpisom u propisanom obliku i strukturi poruke, u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom.

Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi, nakon čega nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Kupci i primaoci fiskalnih računa, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa odredbama ovog zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa.

e) Nadzor i kaznene mere

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Poreska uprava. U toku nadzora, inspektor može odrediti obvezniku fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Osim ovih mera, za kršenje odredbi ovog zakona predviđene su i novčane kazne za obveznika u rasponu 300.000 do 2.000.000 dinara.

Novi model fiskalizacije bi trebalo rezultirati smanjenju operativnih troškova obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, te više neće biti potrebe za fiskalizacijom / defiskalizacijom samih kasa, obaveznim servisima uređaja, štampanjem dnevnih izveštaja, štampanjem i čuvanjem kontrolnih traka, a ono što za državu predstavlja benefit novog sistema odnosi se pre svega na detaljnije i sveobuhvatnije praćenje prometa i obveznika, što dalje znači redovnije i urednije prilive u budžetu, i doprinosu smanjenju sive ekonomije.