Skip to content Skip to footer

Objavljen treći javni poziv za program „Moja prva plata“…

Marijana Biševac • avg 26, 2022

Objavljen treći javni poziv za program „Moja prva plata“

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 22.08.2022. godine Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanje mladih „Moja prva plata“ čime je otpočeo treći ciklus ovog programa u Republici Srbiji.

Treći ciklus programa sprovodiće se prema do sada već ustaljenom rasporedu koji je objavljen na stranici Moja prva plata, a koji podrazumeva sledeće rokove i aktivnosti:

 • 1. 22.08.-22.09.2022. godine – Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija;
 • 2. 03.10.-31.10.2022. godine – Prijava kandidata na pozicije;
 • 3. 01.11.-15.11.2022. godine – Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora;
 • 4. 16.11.-30.11.2022. godine – Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora;
 • 5. 01.12.-31.12.2022. godine – Objava liste poslodavaca sa odobrenim pozicijama i zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata.

Praksa kod poslodavaca prema ovom programu može otpočeti tokom decembra 2022. godine, a najkasnije do 30.12.2022. godine.

U odnosu na način učešća, uslove za učešće, trajanje programa i okvire učešća nije bilo izmena u odnosu na prethodnu godinu, te:

 • → se u program se, kao i do sada, uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati, kao i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati, a koja ispunjavaju i preostale uslove propisane u javnom pozivu, uz ograničenje da u programu ne mogu učestvovati lica koja su bila raniji korisnici ovog programa;
 • → poslodavci takođe moraju ispuniti uslove koji su taksativno navedeni u javnom pozivu, među kojima naročito naglašavamo uslov da je poslodavac izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima, kao i da ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica;
 • → program traje 9 meseci;
 • → sa kandidatom se u okviru programa ne zasniva radni odnos, niti postoji obaveza poslodavca da po okončanju ovog programa zaposli kandidata;
 • → broj nezaposlenih lica koja poslodavac može uključiti u ovaj program zavisi od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca, pa tako poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih, ima pravo da u program uključi najviše 2 nezaposlena, poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih, ima pravo da u Program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Značajna i zapravo jedina novina u odnosu na uslove učešća iz prethodne godine ogleda se u povećanju iznosa novčane naknade koja se obezbeđuje kandidatu tokom trajanja programa. Naime, Vlada Republike Srbije je na sednici od dana 18.08.2022. godine usvojila Uredbu o izmeni Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ kojom je iznos naknade povećan:

 • a) za lica koja u programu učestvuju sa srednjim obrazovanjem sa 22.000 RSD na 25.000 RSD,
 • b) za lica koja u programu učestvuju sa visokim obrazovanjem sa 26.000 na 30.000 RSD.

U prethodna dva ciklusa ovog programa postignut je izuzetan uspeh, koji se može predstaviti i statističkim podatkom da je u njega do sada uključeno oko 18.000 mladih, da je 42,2 odsto mladih zasnovalo radni odnos nakon završetka prvog ciklusa, pri čemu se očekuje da nakon drugog ciklusnog perioda taj broj bude i veći od 50 odsto, te se osnovano može reći da je upravo ovaj program izuzetan vid podrške mladima na putu sticanja radnog iskustva i posledično, sticanja ekonomske nezavisnosti. Značaj i doprinos ovog programa prepoznat je i na međunarodnom planu, a s obzirom da je od strane organizacije Emerging Europe isti ocenjen kao najbolja inicijativa u prethodnoj godini i kao takav, osvojio prvo mesto u kategoriji „Prospertitet“.