Skip to content Skip to footer

Novi Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

Adnan Sarajlić, Edna Basara • sep 5, 2023

Novi Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, objavljenom u Službenim novinama Federacije BiH broj 60/23 (u daljem tekstu: „Zakon“) otpočinje proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji u skladu sa standardima i propisima Evropske unije.

Cilj Zakona, između ostalog, jeste i pojednostavljivanje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije (aktivni kupci, agregatori, energetske zajednice, operatori skladišta) te pojačan nadzor na radom elektroenergetskih subjekata.

Ključne izmjene u odnosu na raniju zakonsku regulativu:

  1. Uvođenje aktivnog kupca i energetske zajednice građana kao novih kategorija učesnika na tržištu

Aktivni kupac označava krajnjeg kupca ili grupu krajnjih kupaca koji zajednički djeluju, koji troše ili skladište električnu energiju proizvedenu na mjestu potrošnje ili koji prodaju viškove električne energije koju su sami proizveli ili učestvuju u mjerama fleksibilnosti ili mjerama energetske efikasnosti, pri čemu ove aktivnosti ne predstavljaju njihovu osnovnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost.

Energetska zajednica građana predstavlja pravno lice koje je zasnovano na dobrovoljnom i otvorenom učešću i koje je efektivno kontrolisano od svojih članova ili akcionara, koji mogu biti fizička lica, jedinice lokalne samouprave ili mala pravna lica u smislu propisa iz oblasti računovodstva i revizije.

Aktivni kupci i energetske zajednice građana imaju pravo da proizvode električnu energiju za vlastite potrebe i prodaju višak proizvedene električne energije.

Aktivni kupci mogu djelovati na tržištu samostalno ili putem agregatora, prodavati električnu energiju koju sami proizvedu i učestvovati u pružanju usluga fleksibilnosti i programima energetske efikasnosti.

Energetska zajednica građana dužna je od Regulatorne komisije pribaviti dozvolu za obavljanje djelatnosti.

  1. Skladištenje energije i agregacija distributivnih resursa kao nove elektroenergetske djelatnosti

Operator skladišta energije nije obavezan da posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti skladištenja energije u situacijama:

  • skladištenja energije korištenjem postrojenja za skladištenje energije čiji je zbir instalisanih snaga do uključivo 500 kW;
  • skladištenja energije tokom probnog rada postrojenja, a najduže do šest mjeseci od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta;
  • skladištenja energije u postrojenju koje se nalazi iza obračunskog mjernog mjesta aktivnog kupca i koristi se isključivo za vlastite potrebe bez predaje električne energije u mrežu; i
  • skladištenja energije u postrojenjima koja se koriste isključivo za potrebe distribucije električne energije.
  1. Ukidanje obaveznog posjedovanja energetske dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje i skladištenja električne energije

Shodno Zakonu, proizvođači električne energije uključujući i aktivne kupce instalisane snage manje od 1 MW nisu u obavezi pribavljanja energetske dozvole za izgradnju elektrana.

Također, energetska dozvola se ne može izdati za izgradnju hidroelektrana manjih od 10 MW, izuzev za hidroelektrane na gravitacionim vodovodima.

Pored navedenog, od obaveze pribavljanja energetske dozvole oslobođeni su i elektroenergetski subjekti koji proizvode električnu energiju isključivo za vlastite potrebe bez isporuke u distributivnu mrežu.

Pojednostavljen je i postupak ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnih objekata u smislu oslobađanja od obaveze pribavljanja akta o usaglašenosti projektne dokumentacije sa odredbama Zakona i uvođenja pojednostavljene procedure priključenja na mrežu.

Očekivano je da će pojednostavljeni procesi u oblasti električne energije omogućiti svim zainteresovanim licima da postanu aktivni elektroenergetski subjekti čime se stvaraju uslovi za investiranje u elektroenergetski sektor te promoviše njegov razvoj uz očuvanje životne sredine.