Skip to content Skip to footer

Šta nam donosi Zakon o elektronskom novcu Republike…

Adnan Sarajlić, Edna Basara • jan 10, 2024

Šta nam donosi Zakon o elektronskom novcu Republike Srpske?

Dana 05.01.2024. godine u Službenom glasniku Republike Srpske objavljen je Zakon o elektronskom novcu Republike Srpske (u daljem tekstu: “Zakon”) koji će stupiti na snagu nakon šest mjeseci od dana njegovog objavljivanja.

Zakonom je elektronski novac definiran kao elektronski (uključujući magnetno) pohranjenu novčanu vrijednost koja čini novčano potraživanje prema izdavaocu tog novca, a izdata je nakon prijema novčanih sredstava radi izvršavanja platnih transakcija i prihvata je fizičko ili pravno lice koje nije izdavalac tog novca.

Izdavaoci elektronskog novca mogu biti:

  • Banke;
  • Mikrokreditna društva;
  • Društva za izdavanje elektronskog novca koja su dobila dozvolu za izdavanje elektronskog novca nadležnog organa u Federaciji BiH ili Brčko Distriktu BiH; i
  • Ministarstvo finansija i organi jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, i to kada izdaju elektronski novac u okviru svojih isključivih nadležnosti utvrđenih posebnim zakonom.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske nadležna je za izdavanje dozvola koje omogućavaju obavljanje poslova izdavanja elektronskog novca, kao i za provođenje nadzora nad radom lica ovlaštenih za izdavanje elektronskog novca.

Zakonom je posebno regulisano i sljedeće:

  • poslovi izdavanja elektronskog novca (izdavanje, prihvatanje i otkup elektronskog novca);
  • uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za izdavanje elektronskog novca;
  • nadzor nad obavljanjem poslova izdavanja elektronskog novca (nadzorni organi, upravni postupak, mjere nadzora); i
  • kaznene odredbe (prekršajni postupak).

Osnovni kapital društva za izdavanje elektronskog novca iznosi 700.000 KM, koji se prilikom osnivanja uplaćuje u cjelosti u novcu te je obaveza društva da održava propisani iznos kapitala.

Dodatno, Zakonom je regulisano i hibridno društvo koje pored obavljanja djelatnosti izdavanja elektronskog novca obavlja i druge djelatnosti, u skladu sa posebnim zakonom koji uređuje te djelatnosti.

Donošenjem Zakona sigurno će se poboljšati svakodnevno poslovanje privrednih subjekata, spriječiti pranje novca, finansiranje terorističkih aktivnosti, zloupotrebe prilikom plaćanja putem interneta, omogućiti visok stepen sigurnosti korištenja digitalnog novca u svakodnevnici te naposljetku ojačati i elektronske komunikacijske mreže.