Skip to content Skip to footer

Nacrt Zakona o likvidacionom postupku Federacije Bosne i…

Adnan Sarajlić, Edna Basara • mar 27, 2024

Nacrt Zakona o likvidacionom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska neujednačenost u postupanju, primjena zakona donesenog 2003. godine s neznatim brojem zakonskih odredaba, egzistiranje velikog broja poslovnih subjekata isključivo u formalnom smislu, onemogućavanje investicionih ulaganja, razlozi su zbog kojih se parlamentarnu proceduru uputio Nacrt zakona o likvidacionom postupku FBiH (u daljem tekstu: “Nacrt Zakona”).

Nacrt Zakona kojim se uređuje likvidacioni postupak pravnih osoba pred nadležnim sudovima Bosne i Hercegovine donosi detaljnije uređenje predmetnog postupka, a to se naročito ogleda u:

 • uvođenju klasifikacije likvidacionog postupka;
 • ograničenju primjene Zakona o stečaju;
 • dobrovoljnoj likvidaciji i likvidaciji po službenoj dužnosti kao vrstama likvidacionog postupka;
 • detaljnoj regulaciji obaveza likvidatora;
 • jednogodišnjem roku zastare za odgovornost likvidatora za štetu;
 • propisivanju prava i obaveza likvidacionog sudije kao organa likvidacionog postupka;
 • pravu likvidatora na nagradu za rad;
 • regulaciji unovčenja pokretne i nepokretne imovine;
 • pojednostavljivanju likvidacionog postupka uvođenjem instituta skraćene dobrovoljne likvidacije;
 • deponovanju poslovnih knjiga i dokumenata nakon brisanja poslovnog subjekta.

Stupanjem na snagu novog zakona o likvidacionom postupku, prestao bi s važenjem sadašnji Zakon o likvidacionom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03), ali bi se započeti postupci okončali po odredbama sadašnjeg Zakona.

Federalni ministar pravde bi u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu novog Zakona bio u obavezi da donese sljedeće podzakonske akte:

 • propis o naknadama i nagradama za rad likvidatora; i
 • propis o izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka i o izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka i obrasca izjave članova pravne osobe.

Nacrt Zakona ima značajnu ulogu u poticanju investicionih ulaganja, iskorjenjivanju finansijske nediscipline, smanjenju broja neaktivnih poslovnih subjekata te ublažavanju fenomena sive ekonomije.