Skip to content Skip to footer

FBiH na korak do zakonskog regulisanja radnog angažmana…

Adnan Sarajlić, Edna Basara • maj 9, 2024

FBiH na korak do zakonskog regulisanja radnog angažmana studenata

Dana 22.04.2024. godine Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: „Nacrt zakona“).

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kao predlagaču Nacrta zakona naloženo je da se tokom trajanje rasprave od 60 dana, čiji će početak odrediti Zastupnički dom Parlamenta FBiH, razmotre i uvaže prijedlozi iz zaključka usvojeni na sjednici održanoj 22.04.2024. godine.

Ciljevi Nacrta su usklađivanje propisa iz oblasti radnog prava sa acquisom Europske Unije, mogućnost legalnog zaposlenja studenata, efikasnost poslovnog ambijenta, smanjenje uticaja sivog tržišta rada, sprječavanje odlaska mladih.

Novina koju donosi Nacrt zakona predstavlja mogućnost zaključenja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa studentom, odnosno licem upisanim u akreditovanu visokoškolsku ustanovu koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove u skladu s propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u Federaciji BiH.

U pogledu uslova za ostvarivanje ovakve vrste angažmana studenta od strane poslodavca, Nacrt zakona jasno definira određena ograničenja, kao i prava i obaveze učesnika, a to su:

  • definiranje privremenih i povremenih poslova (isključivo poslovi koji nisu sa povećanim rizikom u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu te poslovi za koje se kod poslodavca zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski i pomoćni poslovi) sa punim ili nepunim radnim vremenom);
  • mogućnost studenta da ovakav ugovor može zaključiti najviše dva puta u toku jedne kalendarske godine, na period koji može ukupno trajati najduže 180 dana u toku kalendarske godine;
  • obaveza studenta da dostavi poslodavcu odgovarajući dokaz (potvrdu ili uvjerenje) o statusu studenta;
  • da student ne može biti mlađi od 18 godina, niti stariji od 26 godina;
  • obaveza poslodavca da studentu osigura odmor u toku radnog vremena pod istim uslovima kao i za radnike u radnom odnosu, a sve u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Usvajanje Nacrta zakona, naročito za redovne studente (obzirom da vanredni studenti već imaju mogućnost zaposlenja tokom studija) predstavljalo bi mogućnost njihovog usavršavanja i pripreme za tržište rada te unapređenje njihovog položaja u pogledu penzijskog i invalidskog osiguranja kao i zaustavljanje trenda nelegalnog zapošljavanja studenata kao jeftine radne snage.