Skip to content Skip to footer

Ekonomske mere Vlade Republike Srbija kao pomoć…

Jelisaveta Janić • apr 27, 2020

Ekonomske mere Vlade Republike Srbije kao pomoć registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima

Na sednici Vlade Republike Srbije održane 16. aprila 2020. godine usvojene su dve uredbe kojima su propisane ekonomske mere u oblasti poljoprivrede i time poboljšan položaj poljoprivrednika koji je znatno otežan u uslovima pandemije COVID-19. Usvojene su:

  1. Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 57/2020), i
  2. Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 57/2020).

Prethodno je Vlada Republike Srbije usvojila i Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020) čijim pogodnostima se takođe mogu koristiti i poljoprivrednici.

Korišćenje prava ustanovljenih donetim uredbama ne isključuje mogućnost korišćenja i drugih vrsta pomoći, kao što su subvencije, podsticaji ili donacije.

U nastavku ovog teksta možete naći detaljnije informacije o sadržini novčane pomoći i finansijske podrške, kao i ko može koristiti ove pogodnosti i na koji način.

  1. Novčana pomoć

Ko ima pravo na novčanu pomoć?

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i koje se u istom Registru nalazi u aktivnom statusu.

Pored ovih opštih uslova propisani su i sledeći alternativno postavljeni uslovi:

  1. podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru;
  2. podnosilac zahteva je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog gazdinstva;
  3. podnosilac zahteva je vlasnik košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik član njegovog porodičnog gazdinstva, ukoliko ima 70 ili više godina starosti.

Koliki je iznos novčane pomoći?

Reč je o jednokratnoj pomoći u apsolutnom novčanom iznosu koji zavisi od alternativnog uslova koji ispunjava podnosilac zahteva, tačnije određuje se prema jedinici upisane površine, odnosno prema grlu životinje ili broju košnica pčela i to:

• 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a maksimalno 90.000 dinara;
• 3000 dinara po grlu krave, a maksimalno do 30.000 dinara;
• 500 dinara po grlu ovce ili koze, a maksimalno do 20.000 dinara;
• 800 dinara po košnici pčela, a maksimalno do 20.000 dinara.

Kako ostvariti pravo na novčanu pomoć?

Kako bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć nije potrebno podnositi poseban zahtev. Isplata novčane pomoći će se vršiti na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i to direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdinstava koji je otvoren kod poslovne banke i upisan u ovaj registar.

Sredstva ostvarena po osnovu novčane pomoći ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

  1. Mere finansijske podrške kroz olakšan pristup kreditima

Šta je propisano Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima?

Kroz subvencionisanje dela kamate na kredit olakšan je pristup korišćenju kredita određenih namena, i to za: razvoj stočarstva (nabavka životinja i premija osiguranja životinja), razvoj voćarstva, ratarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, nabavku hrane za životinje, investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji i za likvidnost.

Ukupna sredstva za sprovođenje Uredbe utvrđena su u iznosu od 1.450.000.000 RSD.

Ko ima pravo na kreditnu podršku?

Kreditna podrška ustanovljena je u korist: fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i pravnog lica, i to zemljoradničke zadruge sa minimum pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ili ukoliko je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Neophodno je da su lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Uredbom su u članu 4 propisani i posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku (kredit se mora isplaćivati u dinarima, uslovi koji se odnose na rok korišćenja, namenu).

Koliki je maksimalan iznos kredita?

Maksimalan iznos predviđenog kredita za fizička lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnike je 6.000.000 dinara, za pravno lice je 18.000.000 dinara, dok je maksimalan iznos kredita čija je namena likvidnost 3.000.000 dinara.

Kako ostvariti pravo na kreditnu podršku i u kom roku?

Neophodno je podneti pismeni zahtev za odobrenje kreditne podrške banci koja je sa Ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede zaključila ugovor.

Rok za podnošenje zahteva je novembar 2020. godine.

Uz zahtev, podnosilac je dužan da dostavi i odgovarajuću dokumentaciju koja je propisana u članovima 12 do 16. Uredbe, a koja zavisi od namene kredita.

Da li postoje određena ograničenja?

U obe uredbe unete su i kaznene odredbe za lica koja neosnovano ostvare novčanu pomoć ili se nenamenski koriste finansijskom podrškom. Propisana je obaveza povraćaja neosnovano isplaćenog iznosa, a ukoliko se to ne učini i novčane kazne u rasponu od 10.000,00 RSD do 100.000,00 RSD za fizička lica, odnosno u rasponu od 100.000,00 EUR do 500.000,00 RSD za preduzetnike i u rasponu od 300.000,00 RSD do 1.500.000,00 RSD za pravna lica.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede.