Skip to content Skip to footer

Mere za privredu – Garantna šema

MERE ZA PRIVREDU – GARANTNA ŠEMA

Vlada Republike Srbije usvojila je 16. aprila 2020. godine Uredbu о utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2., objavljenu u Službenom glasniku Republike Srbije br. 57 od 16. Aprila 2020. Godine. (u daljem tekstu “Uredba”).

Uredba pruža pravni okvir u skladu sa kojim se Republika Srbija javlja kao garant za uredno izmirenje obaveza iz kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede u cilju umanjnenja negativnih efekata koje je pandemija COVID-19 virusa imala na privredu.

I           Ko može biti korisnik kredita obezbeđenog garancijom Republike?

Korisnik kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme može biti mikro, malo i srednje privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji (uključujući i poljoprivredna gazdinstva) kome je odobren novi ili zanovljen postojeći kredit koji ispunjava uslove propisane Uredbom.

Korisnici kredita u skladu sa Uredbom ne mogu biti lica koja su se do dana 29. Febuara nalazila u finansijskim teškoćama, odnosno društva nad kojima se sprovodi postupak restrukturiranja, stečajni postupak ili postupak prinudne likvidacije. Privredna društva sa neizmirenim poreskim obavezama, kao i velika privredna društva takođe ne mogu biti korisnici kredita u skladu sa uredbom. Uredba predviđa da jedan korisnik može imati samo jedan kredit u skladu sa garantnom šemom, te da se sredstva iz kredita ne mogu koristiti za refinansiranje ili prevremenu otplatu nedospelih rata postojećih kredita.

II         Pod kojim uslovima se pruža garancija?

Republika Srbija će u skladu sa uredbom garantovati samo za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava i to u iznosu ne većem od četvrtine, odnosno 25% prihoda korisnika kredita iz 2019. godine, a koji iznos ne može preći 3.000.000,00 EUR. Kredit može biti odobren u dinarima i evrima, sa povoljnim kamatnim stopama limitiranim na jednomesečnu stopu BELIBOR-a uvećanu za 2.50% za kredite odobrene u dinarima, odnosno tromesečnu stopu EURIBOR-a uvećanu za 3.00% za kredite odobrene u evrima.

I pored činjenice da će država garantovati za uredno izvršenje obaveza, korisnik i većinski vlasnik korisnika (direktno vlasništvo jednako ili veće od 25%) moraju dostaviti banci menice kao dodatno sredstvo obezbeđenja kredita.

Ugovori o kreditu moraju biti zaključeni najkasnije do 31.12.2020. godine, a krediti pušteni u tečaj najkasnije do 31. Januara 2021. godine. Uredba predviđa da rok otplate kredita ne može biti duži od 36 meseci, u koji rok je uračunat i grejs period od devet do dvanaest meseci od dana puštanja kredita u tečaj.

III        Na koji način se sprovode mere?

Republika Srbija, Narodna banka Srbije i banke će zaključivati, u skladu sa uredbom, Pojedinačne ugovore o garanciji Republike Srbije. Ugovor će bliže precizirati uslove pod kojima će krediti biti obezbeđivani, postupak odobravanja i ugovaranja kredita, mehanizme za povećavanje odnosno smanjivanje osiguranog portfolija, roka izdavanja garancije u korist banke kao i druga relevantna pitanja. Zaključenjem ugovora će se smatrati da je Republika Srbija izdala pojedinačnu garanciju, a aneksom ugovora će se konačno definisati iznos svake Pojedinačne garancije.

Republika Srbija, u skladu sa ovom uredbom, može garantovati za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava:

1) za nove kredite, u iznosu ne manjem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema;

2) za zanavljanje kredita kod kojih potraživanja dospevaju u periodu nakon 29. februara 2020. godine, a ne kasnije od 31. decembra 2020. godine, u iznosu ne većem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema.

Ostaje da se vidi na koji način će se realizovati procedura odobravanja kredita u skladu sa Uredbom o garantnoj šemi, a imajući u vidu činjenicu da Uredba pruža samo pravni okvir za realizaciju mera, koji će se konkretizovati zaključenjem Pojedinačnih ugovora. Pojedinačni ugovori će precizirati uslove pod kojima krediti mogu biti obezbeđeni garancijom u skladu sa Uredbom, postupak odobravanja i ugovaranja kredita, mehanizme za povećanje, odnosno smanjenje osiguranog portfolija, kao i druga značajna pitanja.

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti svojim poslovnim bankama koje će vam dati precizne informacije i uputstva za korišćenje kredita u skladu sa Uredbom o garantnoj šemi.