Skip to content Skip to footer

Novi Registar zdravstvenih ustanova – nova…

Igor Joksović • okt 16, 2020

Novi Registar zdravstvenih ustanova – nova elektronska i javna baza centralizovana u Agenciji za privrede registgre

Tokom 2019. godine donet je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) (u daljem tekstu: Zakon), kojim je predviđeno osnivanje Registra zdravstvenih ustanova i jedinstvene evidencije svih podataka koje se odnose na statusni deo zdravstvenih ustanova. Zakonom je povereno vođenje navedenog registra i evidencije Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR).

Dana 12.10.2020. godine, APR je počeo zvanično da vodi Registar zdravstvenih ustanova, elektronsku, centralnu, javnu bazu podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog, odnosno farmaceutskog inspektora o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.  

Sve postojeće zdravstvene ustanove koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, imaju obavezu da podnesu Agenciji popunjenu registracionu prijavu za upis usklađivanja sa odgovarajućom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Agencija će postupak usklađivanja u naredna tri meseca sprovoditi besplatno, a od 11.01.2021. godine podnosilac će, uz prijavu, morati da podnese i dokaz o uplati naknade od 4.900 dinara za registraciju.