Skip to content Skip to footer

Nepristrasnost arbitara- Presuda Vrhovnog suda…

Dejan Plamenac • dec 10, 2020

Nepristrasnost arbitara
– Presuda Vrhovnog suda u Londonu –

Vrhovni sud u Londonu je dana 27.11.2020. godine doneo odluku u pogledu pitanja (ne)pristrasnosti arbitara u arbitražnom postupku. U predmetu Halliburton Company protiv Chubb Bermuda Insurance Ltd (UKSC 2018/0100), Vrhovni sud je jednoglasno odbacio Halliburtonovu žalbu, odlučivši time o sledećim pitanjima:

  1. Da li i u kojoj meri arbitar može prihvatiti imenovanje u više slučajeva koji se tiču istog predmeta spora sa samo jednom zajedničkom stranom?
  2. Kada arbitar treba da objavi okolnosti koje mogu dovesti do opravdanih sumnji u njegovu nepristrasnost?

Presudu sa svim relevantnim pojedinostima možete pronaći na sledećem linku:

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2018-0100.html