Skip to content Skip to footer

Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja…

Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Vlada RS usvojila je 24. decembra 2020. godine Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, broj 156/20 – u daljem tekstu: Uredba). Uredbom se bliže uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa čl. 4-7. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – u daljem tekstu: Uredba o fiskalnim pogodnostima) i tač. 1-4. Zaključka Vlade RS („Sl. glasnik RS“, br 104/20 i 106/20 – u daljem tekstu: Zaključak). Shodno navedenom, Uredba se primenjuje na sledeće subjekte i vrste poreza i doprinosa čija je dospelost odložena pomenutim aktima:

a) Porezi i doprinosi čiji je obveznik pravno lice koje je ostvarilo pravo na odlaganje:

b) Porezi i doprinosi čiji je obveznik preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaća samooporezivanjem, a nije se opredelio za isplatu lične zarade, i porezi i doprinosi čiji je obveznik preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaća samooporezivanjem, a koji se opredelio za isplatu lične zarade:

  • akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mart, april, i maj mesec 2020. godine, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske godine za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti koje dospevaju za plaćanje 15. aprila 2020. godine, 15. maja 2020. godine i 15. juna 2020. godine,
  • poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih kod ovih lica, kao i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno po izboru poreskog obveznika za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili do dana stupanja na snagu Uredbe o fiskalnim pogodnostima,
  • porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada za za obračunski period avgust 2020. godine saglasno Zaključku.

Kako se ostvaruje pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa?

Pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa ostvaruje se automatski, bez sprovođenja posebnog postupka odlaganja plaćanja, međutim, treba imati na umu da je ostvarivanje prava uslovljeno blagovremenim podnošenjem određenih poreskih prijava, kao i urednim izmirivanjem mesečnih rata.

Naime, privredni subjekt koji u propisanom roku ne podnese konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, odnosno konačnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, ne može ostvariti pravo na odlaganje plaćanja poreza na dobit pravnih lica i poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti u skladu sa Uredbom.

Takođe, privredni subjekti koji ne izmire ratu poreza i doprinosa čije je plaćanje odloženo shodno Uredbi, u rokovima propisanim Uredbom, gube pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja bez posebnog sprovođenja poreskog postupka, a preostali neplaćeni iznos evidentira se u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

Kako se određuje visina mesečnih rata?

Uredbom o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa odlaže se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate (zbir duga na ime poreza i doprinosa deli se sa 24), bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja, pri čemu mesečna rata ne može biti manja od:

  • 1.000,00 RSD za obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarade i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika i obaveze po osnovu poreza i doprinosa za prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige;
  • 2.000,00 RSD za obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica;
  • za obaveze po osnovu poreza i doprinosa za prihode od samostalne delatnosti preduzetnika paušalaca nije propisan minimalni iznos jedne rate.

Koji su rokovi dospelosti pojedinačnih rata?

  • Za obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarade i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika prva rata dospeva 10.02.2021. godine, a svaka naredna 10. u mesecu koji sledi;
  • Za obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica prva rata dospeva 10. u mesecu koji sledi u odnosu na mesec ukome je podneta poreska prijava za porez na dobit pravnih lica za 2020., a svaka naredna u 10. mesecu koji sledi – u ovom delu bitno je voditi računa o vremenu podnošenja poreske prijave za ovaj porez s obzirom da se prema ovom momentu određuje dospelost prve rate;
  • Za poreze i doprinose po osnovu prihoda od samostalne delatnosti, za preduzetnike koji vode poslovne knjige prva rata dospeva 10. u mesecu koji sledi u odnosu na mesec u kome je podneta poreska prijava za porez na prihod od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna 10. u mesecu koji sledi – u ovom delu bitno je voditi računa o vremenu podnošenja poreske prijave za ovaj porez s obzirom da se prema ovom momentu određuje dospelost prve rate;
  • za preduzetnike paušalce prva rata dospeva 10.02.2021., a svaka naredna 10. u narednom mesecu.

Da zaključimo, ukoliko ste shodno Uredbi o fiskalnim pogodnostima i Zaključku ostvarili pravo na odlaganje dospelosti poreza i doprinosa, automatski, na osnovu same Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ostvarujete pravo na odlaganje plaćanja navedenih poreza i doprinosa, na 24 mesečne rate, bez kamate, uz uslov da pomenute rate blagovremeno izmirujete i blagovremeno podnesete određene poreske prijave za 2020. godinu.