Skip to content Skip to footer

Nova Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja…

Nova Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom COVID-19

Vlada Republike Srbije usvojila je dana 11.02.2021. godine Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba). Uredba je stupila na snagu dana 13.02.2021. godine, a istom je regulisan:

 • Krug subjekata koji imaju pravo na direktna davanja,
 • Obim direktnih davanja,
 • Postupak prihvatanja direktnih davanja,
 • Postupak isplate direktnih davanja,
 • Gubitak prava na direktna davanja.

Podsećanja radi, tokom 2020. godine, Republika Srbija je privrednim subjektima takođe obezbedila pomoć u vidu direktnih davanja, a na osnovu posebne uredbe i zaključka Vlade, pri čemu su uslovi, postupak i gubitak prava u novoj Uredbi neznatno razlikuju u odnosu na rešenje prethodnih akata, pa tako, između ostalog, novom Uredbom, za razliku od ranijih akata, regulisana su isključivo direktna davanja, ne i fiskalne pogodnosti.

Krug subjekata koji imaju pravo na direktna davanja:

Pravo na direktna davanja ostvaruju privredni subjekti u privatnom sektoru na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje.

Pojam privrednih subjekata obuhvata:

 • Rezidentna pravna lica – pravna lica koja su osnovana ili imaju mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike Srbije;
 • Rezidentne preduzetnike (preduzetnike, preduzetnike-paušalce, preduzetnike poljoprivrednike i preduzetnike druga lica) – pri čemu su rezidenti lica koja na teritoriji Republike Srbije imaju prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, borave 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini,
 • Ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.

Pravo na direktna davanja prethodno pomenuti subjekti u privatnom sektoru ostvaruju pod uslovom:

 • da su zaključno sa danom 13.02.2021. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno da su zaključno sa ovim danom postali obveznici PDV-a,
 • da im na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Na ovom mestu, posebno je značajno i gore pomenuti preduzetnici (uz ispunjenje opštih uslova), a koji su registrovali prekid delatnosti najranije na dan 13.02.2021. godine mogu ostvariti pravo na direktna davanja po ovoj Uredbi.

Za razliku od prethodnih akata kojima je bila regulisana pomoć u vidu fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, nova Uredba u pogledu obima prava na davanja ne pravi razliku između mikro, malih i srednjih pravnih lica s jedne strane i velikih pravnih lica s druge strane, međutim, i ovom Uredbom utvrđeno je da pravo na direktna davanja nemaju sledeća velika pravna lica: banke, društva za osiguranje i reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca.

Obim prava na direktna davanja:

Pravo na direktna davanja ostvaruje se u aprilu, maju i junu 2021. godine.

Osnovicu za obračun direktnog davanja čini ½ osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine, a što prema dostupnim podacima odgovara iznosu od 15.450,12 dinara.

Iznos pojedinačnog davanja utvrđuje se tako što se prethodno opisana osnovica množi sa brojem zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada privredni subjekt podneo obrazac PPP-PD za obračunski period:

 • februar 2021.-31.03.2021. – za davanje u aprilu,
 • mart 2021.-30.04.2021. – za davanje u maju,
 • april 2021.-31.05.2021. – za davanje u junu.

Prethodno pomenuti broj zaposlenih umanjuje se:

a) za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta prestao radni odnos:

 • u periodu od 13.02.2021. – 31.03.2021. – za davanje u aprilu,
 • u periodu od 01.-30.04.2021. – za davanje u maju,
 • u periodu od 01.-31.05.2021. – za davanje u junu;

b) kao i za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatioca koje imaju oznaku vrste prihoda (OVP) 204-211 saglasno Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku (gde spadaju između ostalog naknade zarade za vreme bolovanja, naknade zarade invalida II i III kategorije itd.).

Na kraju, broj zaposlenih relevantan za utvrđivanje iznosa davanja uvećava se za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i to srazmerno ugovorenom procentu radnog vremena u odnosu na puno radno vreme, a koji procenat se utvrđuje prema podacima iz Obrasca PPP-PD za odgovarajući obračunski period.

Ukoliko preduzetnici koji ostvaruju pravo na davanje istovremeno imaju i status zaposlenog ili korisnika penzije, broj zaposlenih kod ovih preduzetnika uvećava se za 1.

Postupak prihvatanja direktnih davanja:

Za razliku od akata kojima su bila regulisana davanja u 2020. godini, a saglasno kojima se prihvatanje direktnih davanja ostvarivalo podnošenjem Obrasca PPP-PD, nova Uredba reguliše da se prihvatanje direktnih davanja ustanovljenih Uredbom ostvaruje davanjem izjave na portalu Poreske uprave ePorezi, shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreske prijave, osim za pojedine kategorije privrednih subjekata (privredne subjekte koji ne podnose obrazac PPP-PD, odnosno nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade), a kojima se isplata vrši bez posebne izjave.

Uredbom je regulisano da će se izjava davati posebno za isplatu svakog davanja i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kom se isplaćuje davanje, a u skladu s objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave.

Budući da objašnjenje trenutno nije dostupno, neizvesno je da li će novi način davanja izjave u praktičnom smislu biti drugačiji, i to jednostavniji ili složeniji za privredne subjekte koji žele da ostvare pravo na direktna davanja. Svakako, s obzirom da se izjava za prvi predstojeći mesec – april 2021. godine saglasno Uredbi mora dati najkasnije do 31.03.2021. godine, može se očekivati da će objava objašnjenja biti izvršena u narednim danima.

Isplata direktnih davanja:

Kao i isplata davanja iz 2020. godine, i isplata davanja po novoj Uredbi vrši se uplatom na poseban namenski račun – COVID račun za isplatu direktnih davanja.

Pomenuti račun, otvara se kod banke kod koje korisnik davanja ima otvoreni tekući račun na dan 13.02.2021. godine, a ukoliko korisnik ima račune otvorene kod dve ili više banaka, potrebno je da najkasnije do dana 25.03.2021. godine putem ePoreza optira za banku kod koje će biti otvoren COVID račun. Uredba propisuje da banke za otvaranje i vođenje računa i izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s COVID računom ne mogu naplatiti naknadu ni druge troškove.

Sredstvima na računu mogu raspolagati ovlašćena lica, a ista su izuzeta od prinudne naplate, osim prinudne naplate koja se vrši u slučaju gubitka prava na korišćenje direktnih davanja.

Isplaćena davanja mogu se iskoristiti isključivo za isplate zarada i naknada zarada i to najkasnije do dana 30.07.2021. godine, a u protivnom se ista vraćaju.

Nova Uredba priznaje i mogućnost otklanjanja greške u isplati, posredstvom banke, uz pismeno obaveštenje i zahtev privrednog subjekta koji je načinio, ukoliko je usled iste iznos davanja prenet na račun lica kome nisu namenjena davanja, ukoliko banka po sprovedenoj kontroli oceni da je greška nenamerna, a privredni subjekt je izrazio želju da bez odlaganja na namenskom računu nadoknadi pogrešno isplaćena sredstva.

Gubitak prava na direktna davanja:

Pravo na direktna davanja gubi se ukoliko privredni subjekt:

 1. od dana 13.02.2021. godine do isteka roka od 3 meseca od poslednjeg davanja po Uredbi smanji broj zaposlenih za više od 10%,
 2. od dana 13.02.2021. godine do kraja 2021. godine isplati dividende.

Kada je reč o ograničenju smanjenja broja zaposlenih, Uredbom je regulisano da se u relevantan broj zaposlenih koji se ne sme smanjiti ne računaju zaposleni s kojima je pre 13.02.2021. godine zaključen ugovor o radu na određeno vreme u kom je kao dan isteka radnog odnosa naveden dan koji pada u periodu od 13.02.2021. godine do isteka roka od 3 meseca od poslednjeg davanja po Uredbi.

Pomenuta rešenja istovetna su ranijim aktima kojima su bila uređena davanja u 2020. godini i kao takva nisu otklonila problem tumačenja da li se prethodno navedeno odstupanje od ograničenja u pogledu smanjenja broja zaposlenih koje je vezano za radni odnos na određeno vreme primenjuje u slučaju kada se radni odnos na određeno vreme zasnovan pre 13.02.2021. godine u periodu važenja ograničenja otpuštanja produžava. Jednostavnije rečeno, u slučaju kada je, primera radi, sa zaposlenim radni odnos zasnovan 10.02.2021. godine do dana 10.05.2021. godine, pa potom produžen do dana 10.07.2021. godine, nakon čega poslodavac nema više potrebu za produženjem trajanja radnog odnosa, ostaje otvoreno pitanje da li će se ovaj zaposleni računati u broj zaposlenih koje je poslodavac smanjio za vreme ograničenja. Za sada o navedenom pitanju nema jasnih mišljenja, niti instrukcija.

Privredni subjekt koji izgubi pravo na davanje dužan je da primljena davanja vrati u roku od 5 dana od prestanka prava, i to uvećana za kamatu koja se obračunava za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana prijema isplate pojedinačnog davanja. U protivnom, povraćaj se ostvaruje prinudnim putem, na osnovu rešenja Poreske uprave.

Na ovom mestu od značaja je naglasiti da Poreska uprava kontrolu ispunjenosti uslova za gubitak prava ostvaruje do 30.09.2021. godine, ali i nakon ovog datuma, u roku za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza, odnosno roku od 5 godina.

Da zaključimo, pravo na direktna davanja ostvaruje se na osnovu izjave, a izuzetno i bez izjave, za tri meseca u 2021. godini, prema osnovici koju čini iznos od 15.450,12 dinara, uz poznata ograničenja korisnicima davanja u oblasti smanjenja broja zaposlenih i isplate dividende. Do objavljivanja objašnjenja u vezi podnošenja izjave o prihvatanju davanja, privredni subjekti koji imaju račune kod više banaka mogu (a moraju najkasnije do 25.03.2021.) izvršiti optiranje banke kod koje će biti otvoren COVID račun, a preporuka je da takođe, pre podnošenja izjave izvrše proveru potreba procesa i organizacije poslovanja, kao i procenu rezultata poslovanja, kako bi utvrdili da li se po podnošenju izjave okolnosti poslovanja mogu promeniti na način da se inicijalno priznato pravo na davanja kasnije izgubi i nastaje obaveza vraćanja primljenih sredstava.