Skip to content Skip to footer

Izmene Zakona o stečaju

Višnja Mandić i Milica Mišić • mar 30, 2021

Izmene Zakona o stečaju

Ministarstvo privrede sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i Zakonu o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (U daljem tekstu: „Nacrt zakona“). Javna rasprava je završena 3. februara 2021. godine, a ovo su neke od značajnijih izmena.

Zakonom o stečaju je u članu 8. kao jednom od glavnih načela predviđena hitnost stečajnog postupka. U cilju što bržeg i efikasnijeg okončanja postupka, Nacrtom se ide korak dalje te se predviđa hitnost i drugih postupka koji se vode pred sudovima i državnim organima u kojima je stečajni dužnik stranka u postupku. Takođe, Nacrtom zakona se ulažu napori da se izvrši usklađivanje sa zahtevima Svetske banke za potrebe što uspešnijeg kotiranja na „Doing business“ rang listi. Jedan od takvih zahteva je svakako ubrzavanje sprovođenja stečajnog postupka, te je u skladu sa tim rok za prijavu potraživanja skraćen sa 120 na 60 dana. Osim toga, predloženo je i skraćenje roka za zakazivanje ročišta za glasanje o predlogu za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i glasanje o tom planu sa 90 na 60 dana i skraćenje roka za zakazivanje i oglašavanje ročišta za glasanje o planu reorganizacije takođe sa 90 na 60 dana.

Nacrtom se menja član 20. Zakona o stečaju tako što se precizira da će se odabir stečajnih upravnika vršiti bilo sa opšte ili posebne liste aktivnih stečajnih upravnika, a u zavisnosti od kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice. Načelno, postojanje dve liste stečajnih upravnika sa koje se vrši izbor bi trebalo da se reši pitanje stručnosti stečajnih upravnika, naročito imajući u vidu da je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika propisana stručna obuka stečajnih upravnika radi razvoja i unapređenja same profesije stečajnih upravnika.

Uvedene su i nove mere koje bi trebalo služiti boljoj kontroli rada stečajnih upravnika, poput izmene člana 26. Zakona kojim su predviđeni dodatni slučajevi razrešenja stečajnih upravnika u slučaju postojanja povreda dužnosti pri vođenju stečajnog postupka. Ova izmena je ipak i dalje rezervisana samo za grube povrede stečajnog postupka, a ne i za neefikasan rad stečajnog upravnika koja je znatno češća pojava (prolongiranje prodaje imovine, prolongiranje deobe novca dobijene prodajom imovine stečajnog dužnika i sl.).

Član 59. Zakona koji se odnosi na naknadu troškova, preciznije određivanje predujma, takođe je pretrpeo određene izmene. Naime, predviđeno je da će za srednja i velika pravna lica iznos blokade uticati na određivanje i visinu predujma. Upitan je praktični značaj ove izmene utoliko što su retke situacije u kojim stečajni dužnik ima blokade manje od 100.000 ili 500.000 RSD. U ovakvim slučajevima se retko kad i pokreće stečajni postupak, već se uglavnom pokreće postupak izvršenja. Celishodnije bi bilo da se kriterijum određivanja predujma veže na primer za vrstu imovine i mesto nalaženja takve imovine (da li je pokretna ili nepokretna, da li se nalazi u jednoj ili u više opština u Srbiji).

Osim Zakona o stečaju uloženi su napori da se izmena i dopunama Zakona o licenciranju stečajnih upravnika uskladi celokupna stečajna procedura. Nakon poslednjih izmena Zakona o stečaju i Zakona o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, pojavila se potreba za donošenjem novih propisa radi usklađivanja sa zahtevima Svetske banke za potrebe „Doing Business“ rang liste, naročito zato što je akcionim planom predviđeno uspostavljanje elektronske prodaje nepokretnosti i izdavanja u zakup imovine u stečaju, te vođenje obavezne statistike u vezi sa stečajnim postupcima. Tako se sada, najnovijim izmenama predviđa da se preko elektronskog ALSU portala mogu sprovoditi i postupci prodaje imovine stečajnog dužnika, izdavanja u zakup i drugi postupci vezani za imovinu stečajnog dužnika. Predviđeno je i da će agencija preko svog portala objavljivati oglase, rešenja i druge akte suda i skladu sa Zakonom o stečaju.

Dodatna izmena koja bi trebalo ubrzati i unaprediti stečajni postupak jeste vođenje statistike. Usvajanjem izmena zakona bi Agencija vršila poslove prikupljanja, obrade, analiziranja i objavljivanja statističkih podataka, a sudovi će imati pravo uvida u podatke iz baze statističkih podataka.

Čini se da će amandmani poboljšati postojeći Zakon, dok će se učinci prepoznati tek kroz njihovu primenu.

Uprkos svim izmenama smatramo da je i dalje neophodna celokupna reformacija stečajnog postupka, kako bi sve ove izmene došle do svog punog izražaja.