Skip to content Skip to footer

Vest iz regiona – u Republici Hrvatskoj je sud prvi put…

Jelena Plamenac • maj 13, 2021

Vest iz regiona – u Republici Hrvatskoj je sud prvi put pozvan da zauzme stav po pitanju usvajanja dece od strane partnera istog pola

Dok se u Republici Srbiji uveliko polemiše o tome kakvi će biti dometi Zakona o istopolnim zajednicama, koji još uvek nije donet, te čiji predlog čeka sprovođenje skupštinske procedure, u regionu je odjeknula vest da je u Republici Hrvatskoj pred Upravnim sudom u Zagrebu, doneta odluka koja predstavlja prvi korak ka priznavanju prava partnerima u istopolnim zajednicama na usvajanje dece.

Naime, hrvatski Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji se u Hrvatskoj primenjuje od 01. januara prošle godine i koji uređuje istopolne zajednice, ne uređuje pitanja usvajanja dece, već je navedeno uređeno Obiteljskim zakonom, kako u pogledu uslova za usvojenje, tako i u pogledu same procedure. U skladu sa tim, kada su partneri istoga pola podneli zahtev za procenu svoje podobnosti i prikladnosti za usvojenje (što predstavlja prethodni uslov za njihov upis u registar usvojenika, a potom i usvajanje deteta), nadležni organi u Republici Hrvatskoj su najpre takav zahtev odbili, pozivajući se u svom obrazloženju isključivo na pravni standard „interesa deteta“ koji preteže kako nad interesima potencijalnih usvojenika, tako i nad interesima organa koji sprovode postupak usvojenja, te na okolnost da navedeno pitanje nije regulisano Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola.

Podnosioci zahteva za usvojenje su takvu odluku pronašli kao nedovoljno obrazloženu, a samim tim i diskriminišuću, suprotnu Ustavu Republike Hrvatske, te osnovnim ljudskim pravima zagarantovanim međunarodnim dokumentima, a i samom Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola, budući da je navedenim propisom garantovano da će partneri istog pola u sudskim i administrativnim postupcima imati ista prava kao i bračni partneri, iz kog razloga su se za zaštitu svojih prava obratili Upravnom sudu u Zagrebu. Nakon sprovedenog postupka, Upravni sud u Zagrebu je 21. aprila 2021. godine doneo odluku kojom se ukidaju odluke nižestepenih organa i predmet vraća na ponovni postupak, prihvatajući navode podnosilaca žalbe da je odluka nižestepenih organa nedovoljno obrazložena, te dajući uputsvo da se u ponovnom postupku imaju primeniti odredbe kako Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, tako i Obiteljskog zakona, odnosno drugih relevantnih propisa.

Iako navedeni stav suda ne predstavlja garanciju da istopolni partneri u Republici Hrvatskoj neće ponovo biti odbijeni u svom zahtevu za procenu podobnosti i prikladnosti za usvojenje, a još manje da će uspešno sprovesti celokupan postupak usvojenja, ipak je u pitanju sudska odluka koja ima specifičnu težinu budući da predstavlja začetak sudske prakse u regionu kada je u pitanju ovakav vid zaštite prava partnera istog pola, a naročito usled osetljivosti teme usvajanja dece od strane istopolnih partnera, te je ista od strane mnogih udruženja koja se bore za zaštitu LGBTIQ* prava ocenjena istorijskom.