Skip to content Skip to footer

Nastavak programa Moja prva plata u 2021. godini

Nastavak programa Moja prva plata u 2021. godini

Veliki odziv poslodavaca i mladih, kao i pozitivni rezultati programa Moja prva plata koji je uveden u 2020. godini podstakli su Vladu RS da donese odluku o nastavku ovog programa i u 2021. godini, te će shodno istoj, u 2021. godini 10.000 mladih imati priliku da putem ovog programa primeni stečeno znanje u praksi i ostvari iskustvo na poslovima u okvirima stečenog obrazovanja.

Prema dostupnim informacijama sa sajta Moja prva plata, u realizaciji programa predviđeni su sledeći rokovi za aktivnosti:

  • 20.08.-20.09.2021. godine – Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija;
  • 01.10.-31.10.2021. godine – Prijava kandidata na oglašene pozicije;
  • 01.11.-15.11.2021. godine – Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora (slanje i prihvat ponude za realizaciju programa)
  • 16.11.-15.12.2021. godine – Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora (slanje i prihvat ponude za realizaciju programa), objava konačne liste poslodavaca iz privatnog sektora i zaključivanje trojnog ugovora između poslodavca, kandidata i Nacionalne službe za zapošljavanje
  • 01.12.-31.12.2021. godine – Objava konačne liste poslodavaca iz javnog sektora i zaključivanje trojnog ugovora između poslodavca, kandidata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

® Na koji način se ostvaruje prijava:

Kao i prethodne godine, i poslodavci i kandidati sistemu Moja prva plata pristupaju preko portala eUprava na kom se prethodno moraju registrovati. U ovom segmentu, obema stranama od izuzetne pomoći mogu biti detaljna uputstva za prijavu Kancelarije za IT i elektronsku upravu koja su objavljena na sajtu Moja prva plata, a u okviru kojih je u koracima i slikama prikazana celokupna procedura registracije, prijave, selekcije kandidata, slanja i prihvata ponude.

Za razliku od poslodavaca koji se ove godine prvi put prijavljuju za učešće u programu, poslodavci koji su se prethodne godine registrovali u sistemu Moja prva plata i imaju nalog na portalu Moja prva plata ne moraju se ponovo registrovati, već svom nalogu mogu direktno pristupiti i po uređenju svog profila oglasiti pozicije.

® Uslovi za učešće u programu i razlike u odnosu na prethodnu godinu:

Uslovi za učešće u programu detaljno su opisani u Javnom pozivu za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ koji je objavila Nacionalna služba za zapošljavanje, a koji se može pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Moja prva plata.

Među uslovima propisanim za poslodavce, posebno naglašavamo da je potrebno da je poslodavac izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima, te da poslodavac mora imati zaposlenog mentora zaduženog za zapošljavanje lica, pri čemu za razliku od prethodnih godina, jedan mentor može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica. Pored navedenih, u javnom pozivu su regulisani i preostali uslovi koje poslodavac mora ispuniti kako bi ostvario učešće u programu.

S druge strane, u pogledu uslova propisanih na strani kandidata, novim javim pozivom u većoj meri su izmenjeni uslovi u odnosu na prethodnu godinu, te je pored uslova da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih, ima manje od 30 godina i najmanje srednje obrazovanje, uslov da lice nema prethodnog radnog iskustva dodatno pooštren, te se za razliku od protekle godine zahteva da lice ima stečeno radno iskustvo kraće od 6 meseci na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše. Takođe, potrebno je da lice nije ranije bilo korisnik programa Moja prva plata.

® Trajanje programa, broj nezaposlenih lica na osposobljavanju i visina naknade koja se obezbeđuje kandidatu:

Program traje 9 meseci, pri čemu tokom trajanja istog ne dolazi do zasnivanja radnog odnosa između poslodavca i kandidata, niti je poslodavac dužan da po okončanju programa zasnuje radni odnos sa kandidatom.

Broj nezaposlenih lica koja poslodavac može uključiti u program zavisi od broja zaposlenih kod tog poslodavca, te:

  • poslodavac koji ima do 5 zaposlenih u program može uključiti 1 nezaposleno lice,
  • poslodavac koji ima 6-14 zaposlenih u program može uključiti 2 nezaposlena;
  • poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Za vreme trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje angažovanim licima isplaćuje naknadu u visini od:

  • 22.000,00 RSD – za lica sa srednjim obrazovanjem,
  • 26.000,00 RSD – za lica sa visokim obrazovanjem.

Poslodavac i u ovoj godini nema obavezu da kandidatu obezbedi dodatnu naknadu u odnosu na naknadu koja je gore definisana, već navedeno predstavlja njegovo diskreciono pravo.

® Zaključci:

U aktuelnim uslovima na tržištu rada u kojima mladi neretko imaju ograničen pristup poslovima, a usled okolnosti da najveći broj poslodavaca kao uslov za obavljanje poslova postavlja zahtev prethodnog radnog iskustva, program Moja prva plata ocenjujemo kao naročito uspešnu meru stimulisanja angažovanja lica bez iskustva. Istovremeno, programi ovog tipa pomažu i poslodavcima koji su još uvek u procesu finansijskog oporavka i prilagođavanja efektima koje je epidemija bolesti COVID-19 ostvarila na poslovanje.

Uvereni u to da uvek postoji prostor za unapređenje regulative i ustanovljenih mera, na ovom mestu moramo ukazati i na okolnost da pored niza pozitivnih aspekata ovog programa, ni u 2021. godini nije rešen praktičan problem koji nastaje u situaciji kada dođe do prekida osposobljavanja kandidata pre isteka programa, a kada treba izvršiti zamenu lica, budući da i dalje postoji ograničenje na način da poslodavac zamenu može izvršiti isključivo licem koje se kod tog poslodavca prijavilo za poziciju u okviru portala, iako bi daleko efikasnije rešenje bilo kreiranje mogućnosti da se zamena ostvari i drugim kandidatom koji ispunjava uslove za tu poziciju, a nije na osposobljavanju kod drugog poslodavca. Takođe, osim ukoliko je planirano da se program Moja prva plata realizuje na polugodišnjem nivou, mišljenja smo da pooštravanje uslova koji se odnosi na prethodno iskustvo kandidata, i to u vidu skraćivanja dopuštenog prethodnog iskustva sa 9 na 6 meseci može ograničiti veliki broj mladih da ostvare učešće u ovom programu.