Skip to content Skip to footer

Kreditna aktivnost banaka u drugom kvartalu u 2021. godini

Selena Gojković • sep 24, 2021

Kreditna aktivnost banaka u drugom kvartalu u 2021. godini

Prema podacima Narodne banke Srbije iz izveštaja Trendovi u kreditnoj aktivnosti za drugo tromesečje 2021. godine, izvodi se zaključak da je međugodišnji rast kreditne aktivnosti nastavljen i u mesecu junu, kada su ukupni domaći krediti u nemonetarnom sektoru bili viši za 6,3% nego pre godinu dana. Uslovi zaduživanja na domaćem tržištu ostali su povoljni i u drugom tromesečju 2021. godine.

Krediti u privredi

Međugodišnji rast kredita u privredi je u junu iznosio 2,9% i usporen je u odnosu na prethodno tromesečje (naspram 4,9% u martu 2021. godine). Na nivou drugog tromesečja krediti privredi su povećani za 20 milijardi dinara ili za 1,4%. Rast kredita u privredi bio je u potpunosti vođen dinarskim kreditiranjem, čemu su doprineli povoljni uslovi kreditiranja u okviru garantnih šema i ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije.

Ukoliko bismo posmatrali po namenama, tokom drugog tromesečja preduzeća su najviše koristila kredite za obrtna sredstva i likvidnost, koji su povećani za 22,2 milijarde dinara, a povećano je i zaduživanje po osnovu investicionih kredita (1,0 milijardi dinara).

Ukoliko bismo posmatrali po delatnostima, tokom drugog tromesečja najviše je povećano zaduženje preduzeća iz oblasti saobraćaja, smeštaja i komunikacija, trgovine i poslovanja nekretninama.

Posmatrano prema veličini preduzeća, gotovo celokupan rast kredita u drugom tromesečju odnosio se na kreditiranje malih preduzeća.

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima privredi u junu je iznosilo 2,9%, što je za 0,2  procentna poena niže nego u martu 2020. godine. U odnosu na jul 2015. godine, tj. neposredno pre početka primene Strategije* učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima privredi niže je za 22,1 procentni poen.

Prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite privredi tokom drugog tromesečja iznosila je 3,2% što je za 0,4 procentna poena više nego u prvom tromesečju,  dok je prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene kredite privredi u evrima i evroindeksirane kredite bila gotovo nepromenjena u odnosu na prvo tromesečje i iznosila je 2,5%.

Krediti stanovništvu

Međugodišnji rast kredita stanovništvu postepeno je usporavao tokom drugog tromesečja, pa je u junu iznosio 10,6% (naspram 11,5% u martu).

Krediti stanovništvu povećani su za 44,8 milijardi dinara, odnosno za 3,6%, a rast je bio vođen stambenim kreditima na koje se odnosila gotovo polovina prirasta stanovništvu u drugom tromesečju, i čiji je međugodišnji rast u junu ubrzan na 15,7%. Za stambenim kreditima slede gotovinski krediti i krediti za likvidnost i obrtna sredstva odobreni preduzetnicima. Ostali nekategorisani krediti smanjeni su za 1,3 milijarde dinara.

Mere koje je Narodna banka Srbije donosila prethodne godine doprinele su dobroj realizaciji kredita stanovništvu, pa je obim novoodobrenih kredita stanovništvu u drugom tomesečju iznosio 151,7 milijardi dinara, što je dvostruko veći iznos nego u drugom tromesečju 2020. godine.

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u junu je iznosilo 4,0%, što je niže nego u martu (4,1%), a više nego krajem 2020. godine (3,6%). U odnosu na period pre donošenja Strategije za rešavanje problematičnih kredita, to učešće je niže za 7,2 procentna poena.

Prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite stanovništvu ostala je nepromenjena u odnosu na prvo tromesečje i iznosila je 8,7%, dok je prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene evroindeksirane kredite stanovništvu snižena za 0,1 procentni poeni i iznosila je 3,1%, što je ujedno i njena nova najniža vrednost.

Kreditni standardi tokom drugog tromesečja 2021. godine su ublaženi za dinarske kredite u privredi, dok su blago pooštreni za devizno indeksirane kredite. Slična očekivanja banke imaju i za treće tromesečje, pri čemu će, prema oceni banaka, povoljni izgledi u pogledu ekonomske aktivnosti delovati u smeru ublažavanja standarda. U drugom tromesečju je nastavila sa rastom i tražnja preduzeća za kreditima, a dalji rast se očekuje i u trećem tromesečju.

*Strategija za rešavanje problematičnih kredita  ( Službeni glasnik RS br. 72 od 19.avgusta 2015. godine)