Skip to content Skip to footer

Obaveza registracije privrednih subjekata na portalu…

Igor Joksović • dec 24, 2021

Obaveza registracije privrednih subjekata na portalu elektronske uprave (eUprava)

Imajući u vidu da se nalazimo u eri digitalizacije i da se poslovna aktivnost u najvećoj meri odvija elektronskim putem, prilikom izmena Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: ZPD i/ili Zakon), izvršena je dopuna člana 21. Zakona, koja propisuje da privredni subjekt (privredno društvo i preduzetnik), pored već ranije obavezne registracije e-mail adrese, mora sada da bude registrovan i na portalu elektronske uprave, a iz razloga usklađivanja sa Zakonom o elektronskoj upravi. Naime, članom 40. Zakona o elektronskoj upravi propisano je da je organ javne uprave dužan da akt u formi elektronskog dokumenta dostavi stranci elektronskim putem, a da korisniku usluga elektronske uprave elektronsku dostavu vrši u Jedinstveni elektronski sandučić, osim ako drugačije nije propisano posebnim zakonom, dok je članom 15. navedenog zakona, propisano da građani i pravna lica mogu da koriste usluge elektronske uprave ako se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave, nakon čega im se obezbeđuje korišćenje Jedinstvenog elektronskog sandučića.

Ova novina je uvedena radi ubrzanja procedure dostavljanja različitih rešenja i odluka nadležnih državnih organa, podnošenja zahteva i slično.

Registracija privrednih subjekata vrši se na internet stranici www.euprava.gov.rs, i to na dva načina:

  1. korisničkim imenom i lozinkom – prilikom prijave na portalu eUprave, dakle, unose se korisničko ime i lozinka;
  2. kvalifikovanim elektronskim sertifikatom zakonskog zastupnika – prilikom svake prijave na portalu eUprave potreban je kvalifikovani elektronski sertifikat zakonskog zastupnika;

Navedena odredba koja se odnosi na registraciju svih privrednih subjekata na portalu eUprave, primenjuje se po isteku roka od 18 meseci od dana stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona, a sve kako bi subjekti imali vremena da izvrše registraciju.

Napominjemo da Zakon nije predvideo kaznene odredbe u slučaju propuštanja registracije na portalu eUprave.