Skip to content Skip to footer

Unapređena Elektronska forma prijave osnivanja privrednog…

Nikola Hanžek • jan 04, 2022

Unapređena Elektronska forma prijave osnivanja privrednog društva stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Kao što je poznato svakim danom organi državne uprave Republike Srbije trude se da unaprede e-poslovanje, smanjenjem birokratskih procedura koje podrazumevaju podnošenje raznih zahteva u papirnoj formi  i dokaza u prilogu istih. Mora se priznati da je jedan od nosilaca i pionira u mnogim stvarima koje se tiču digitalizacije upravo Agencija za privredne registre Republike Srbije što se potvrđuje i usvajanjem i stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu i kao: Zakon).

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 105/2021 od 8.11.2021. godine, a stupio je na snagu 16.11.2021, osim odredaba člana 4. ovog zakona, koje se primenjuju po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona; odredaba člana 5. ovog zakona, koje se primenjuju po isteku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, i odredaba člana 12. ovog zakona u delu koji se odnosi na dostavljanje u Jedinstveni elektronski sandučić korisnicima usluge elektronske uprave, koje se primenjuju po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbom člana 4 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, propisano je:

,, Član 4.

U članu 9. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prijava za osnivanje privrednog društva podnosi se Agenciji samo u elektronskoj formi.ˮ.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.“

Do stupanja na snagu ovih izmena odredba člana 9 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre postoji opciono podnošenje registracione prijave osnivanja privrednog društva u papirnoj formi ili elektronskoj formi. Kada 16.05.2023. godine odredba člana 9 stav 2 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i konačno u punom obimu stupi na snagu, podnošenje registracione prijave u papirnoj formi sa overenim osnivačkim aktom odlazi u istoriju.

Imajući u vidu nekada teško prilagođavanje na korake u pravcu digitalizacije, logičan je i opravdan duži rok koji je ostavljen svim relevantnim subjektima za primenu i implementaciju ove odredbe.

Pored navedenog Zakon donosi i novine koje podrazumevaju:

  • Uvođenje mogućnosti overe digitalizovanog akta od strane advokata;
  • Pribavljanje dokumentacije od drugih državnih organa po službenoj dužnosti APR-a;
  • Uređeno je i pitanje podnošenja registracione prijave od strane osnivača u situacijama razrešenja direktora;
  • Detaljnije su definisani i uređeni rokovi za odlučivanje APR-a po podnošenju registracione prijave.

Do dana 16.05.2021. očekuje se i unapređenje same aplikacije na sajtu APR-a koja omogućava elektronsko podnošenje registracione prijave za osnivanje privrednog društva, tako da verujemo da će se od navedenog datuma kada izmene i dopune stupe na snagu u punom obimu, članovima i osnivačima uvedena elektronska forma doneti uštedu vremena i novčanih sredstava.