Skip to content Skip to footer

VP – kontributor i učesnik FINRA Projekta u BiH

Marina Timotić • jun 20, 2022

VP – kontributor i učesnik FINRA Projekta u BiH

Projekat pod nazivom USAID/BiH Aktivnost reforme finansijskog sektora (FINRA), finansiran od strane USAID-a/BiH, osmišljen je sa ciljem da pomogne naporima da se finansijski nadzor u Bosni i Hercegovini uskladi sa standardima EU. Ovaj važan projekat koordinira po bliskim pitanjima sa programima i projektima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke, a njegove glavne komponente uključuju pomoć u oblastima bankarske supervizije i osiguranja depozita, centralnog bankarstva i kvaliteta državne potrošnje.

Tim povodom, zaposleni na USAID Projektu reforme finansijskog sektora u BiH radili su na NPL (nekvalitetni kreditni plasmani) studiji, koja je rezultirala izveštajem pod nazivom „Unapređenje sistema za rješavanje nekvalitetnih kredita u Bosni i Hercegovini“. Neki od ključnih nalaza studije pokazali su da je procenat nekvalitetnih kredita u BiH značajno smanjen u odnosu na vrhunac sredinom 2010-ih godina, kao rezultat pojačane supervizije banaka, boljeg upravljanja banaka kreditnim rizikom i NPL-ovima, te ekonomskog rasta. Međutim, kao glavni nedostaci u ovoj oblasti uočeni su svakako nepostojanje aktivnog tržišta za prodaju i sekundarno trgovanje NPL-ovima u BiH, odnosno neefikasan regulatorni i sudski sistem za izvršenje u BiH.

Kao kontributori prilikom izrade celokupne studije koja uključuje i date preporuke za dalji finansijski rast i razvoj, advokatska kancelarija „Vuković i partneri“, zajedno sa kompanijom specijalizovanom za servisiranje i otkup potraživanja „ODM Collections doo“, učestvovala je na panelu prilikom predstavljanja studije. Pored nas, panelu su prisustvovali i visoki predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a), USAID-ove misije u BiH, kao i Agencije za bankarstvo u BiH.