Skip to content Skip to footer

Izmene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Nikolina Dubroja • mar 22, 2023

Izmene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Narodna skupština Republike Srbije dana 27.02.2023. godine donela je veći broj zakona, među kojima se našao i Zakon o izmeni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2018, 91/2019, 105/2021 i 17/2023 – u daljem tekstu: Zakon).

U najnovijem tekstu Zakona član 3. dopunjen je definicijama lica koja su u skladu sa Zakonom ovlašćena za evidentiranje podataka u Centralnoj evidenciji. Shodno tome, propisano je da se pod ovlašćenim licem u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem smatra osnivač ovog subjekta, dok se u preostalim slučajevima u toj ulozi nalazi lice koje je u Registrovanom subjektu ovlašćeno za zastupanje. Istim članom Zakonodavac je navedene kategorije lica izjednačio sa odgovornim licem u Registrovanom subjektu, što svoj značaj pronalazi u sferi prekršajnog prava i izricanja sankcija usled postupanja protivno odredbama ovog Zakona.

Takođe, u članu 7. dodat je novi stav kojim je preciziran način evidentiranja podataka u Centralnoj evidenciji u postupku osnivanja Registrovanih subjekata. Naime, novom odredbom propisano je da evidentiranje podataka vrši ovlašćeno lice (odnosno osnivač Registrovanog subjekta), putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata.

Na ovom mestu skrećemo pažnju da se izmena Zakona u delu koji se odnosi na definisanje lica ovlašćenog za evidentiranja podataka u postupku osnivanja Registrovanog subjekta, kao i izmena člana 7. Zakona, primenjuju počev od 01. oktobra 2023. godine, dok će se preostale izmene naći u primeni od 16. maja 2023. godine. Kako je iz Agencije za privredne registre saopšteno, navedeno je posledica dodatnog vremena koje je potrebno za prelazak na novi softver koji bi omogućio evidentiranje stvarnih vlasnika prilikom elektronskog osnivanja privrednih subjekata. Iako Zakon nije doživeo veće promene, značaj najnovijih izmena svakako nije zanemarljiv. Naime, u praksi se pokazalo da se među privrednim subjektima neretko stvarala zabuna prilikom određivanja lica koje je po Zakonu ovlašćeno za vršenje radnji evidentiranja u Centralnoj evidenciji. Zbog toga se javila potreba za popunjavanjem ove praznine koju je sadržao prethodni tekst Zakona, što je i učinjeno najnovijim izmenama, čime je Zakonodavac otklonio nejasnoće koje je do donošenja novog Zakona izazivalo ovo pitanje.