Skip to content Skip to footer

Obaveza privrednih subjekata da se registruju kao…

Nemanja Mitić • maj 22, 2023

Obaveza privrednih subjekata da se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave

Dana 27.11.2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik br. 109/2021), s tim da je predviđeno da će pojedine odredbe stupiti na snagu kasnijeg datuma. Jedna od tih odredbi tiče se obaveze privrednih subjekata da se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave, a za koju je predviđeno stupanje na snagu dana 27.05.2023. godine.

Naime, Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima dopunjen je član 21. Zakona o privrednim društvima koji propisuje da društvo, pored već ranije obavezne registracije e-mail adrese, mora sada da bude registrovano i na portalu elektronske uprave, a iz razloga usklađivanja sa Zakonom o elektronskoj upravi. Članom 40. Zakona o elektronskoj upravi propisano je da je organ javne uprave dužan da akt u formi elektronskog dokumenta dostavi stranci elektronskim putem, a da korisniku usluga elektronske uprave elektronsku dostavu vrši u Jedinstveni elektronski sandučić, osim ako drugačije nije propisano posebnim zakonom.

Ova novina će svakako ubrzati dostavljanje različitih rešenja i odluka nadležnih državnih organa, podnošenja zahteva i slično, ali sa druge strane, predstavlja i određeni rizik kada se radi o ovom pitanju. I dalje veliki broj privrednih subjekata, naročito kada su u pitanju preduzetnici starijeg doba, nisu digitalno pismeni i ne koriste elektronske usluge, što u praksi prethodno navedena novina može za njih predstavljati problem.