Skip to content Skip to footer

Novi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i…

Sabina Dautović • jun 8, 2023

Novi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala

**Srbija posle gotovo 4 godine ponovo ima poseban kolektivni ugovor u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala**

U oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala je dana 20.04.2023. godine zaključen novi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 38/2023), koji je stupio na snagu 18.05.2023. godine (u daljem tekstu: „Poseban kolektivni ugovor“). Ovim Posebnim kolektivnim ugovorom, znatno je poboljšan pravni položaj zaposlenih (u vidu dodeljivanja prava u većem obimu nego što je to propisano odredbama Zakona o radu) i olakšan pravni položaj poslodavaca u ovoj oblasti (na način što su dodatno precizirana njihova prava i obaveze, u odnosu na odredbe Zakona o radu, čime su utvrđeni preduslovi za stabilno poslovanje).

 1. Šta je poseban kolektivni ugovor?

Poseban kolektivni ugovor predstavlja vrstu kolektivnog ugovora, koji na različitim nivoima (za granu, grupu, podgrupu, delatnost itd.) zaključuju reprezentativni sindikat i reprezentativno udruženje poslodavaca.

 1. Na koga se primenjuje Poseban kolektivni ugovor?

Ovim Posebnim kolektivnim ugovorom se, između ostalog, uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Republici Srbiji. U pitanju su delatnosti koje su klasifikovane u Prilogu 1 Posebnog kolektivnog ugovora.

Dodatno, moguća su i proširenja i izuzimanja iz primene, i to:

*Vlada može da odluči da se kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca – učesnika kolektivnog ugovora;

*Poslodavac, odnosno udruženje poslodavaca, mogu da podnesu zahtev za izuzimanje od primene kolektivnog ugovora sa proširenim dejstvom, ako zbog finansijsko-poslovnih rezultata nisu u mogućnosti da primene kolektivni ugovor.

 1. Ključne novine Posebnog kolektivnog ugovora

U nastavku izdvajamo neke od odredaba Posebnog kolektivnog ugovora kojima je načinjena izmena/dopuna u odnosu na Zakon o radu, a u duhu mogućnosti da se kolektivnim ugovorom utvrde veći obim prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom.

 • Prekovremeni rad

Na zahtev poslodavca, pored slučajeva utvrđenih Zakonom o radu (viša sila, iznenadno povećanje obima posla, i dr.), zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena, i u sledećim slučajevima:

 • da se završi proces rada čije se trajanje nije moglo predvideti, a čije bi obustavljanje i prekidanje nanelo štetu poslodavcu;
 • zbog zamene iznenada odsutnog zaposlenog;
 • ako su ugovoreni poslovi sa rokovima u kojima posao ne može da se obavi u redovno radno vreme;
 • da se izvrše određeni poslovi i radni zadaci koji se u određenom roku nisu mogli završiti zbog nedostatka materijala;
 • zbog prijema, utovara i istovara materijala, opreme i druge robe;
 • u drugim slučajevima ako je to po proceni poslodavca ili drugog ovlašćenog lica, neophodno za nesmetano odvijanje procesa rada.
 • Uvećana zarada

Posebnim kolektivnim ugovorom povećani su procenti za obračun uvećane zarade u pojedinim slučajevima, i to:

 • za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 120 % od osnovice (u Zakonu o radu u ovom slučaju predviđeno je uvećanje najmanje 110 % od osnovice);

za rad noću (od 22.00 časa do 6.00 časova narednog dana), ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 30 % od osnovice (u Zakonu o radu u ovom slučaju predviđeno je uvećanje najmanje 26 % od osnovice);

 • Obaveza poslodavca da vodi evidencije i omogući uvid u iste

Posebnim kolektivnim ugovorom je uvedena obaveza poslodavca da, najmanje kvartalno, na pisani zahtev reprezentativnog sindikata ili dugog ovlašćenog predstavnika zaposlenih, omogući uvid u podatke u vezi sa prekovremenim radom, preraspodelom radnog vremena, i noćnim radom.

 • Poslovi sa povećanim rizikom

Poslodavac je dužan da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodične lekarske preglede u toku rada.

Ako se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da ga premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima ako takvo radno mesto postoji kod poslodavca, odnosno da postupi na drugi odgovarajući način u skladu sa zakonom.

Navedene obaveze ne predstavljaju novinu s obzirom da iste već postoje na osnovu propisa o bezbednosti i zdravlja na radu i odgovarajućih odredaba Zakona o radu, ali je s obzirom da poslovi u industriji za koju je zaključen ovaj Poseban kolektivni ugovor po pravilu predstavljaju poslove sa povećanim rizikom korisno naglasiti ih i na ovom mestu.

 1. Rok za usklađivanje

 Posebnim kolektivnim ugovorom ostavljen je rok poslodavcima na koje se isti primenjuje da svoje opšte akte i ugovore o radu usaglase sa njegovim odredbama, najdalje u periodu od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno najkasnije do dana 16.08.2023. godine.

 1. Trajanje Posebnog kolektivnog ugovora

Poseban kolektivni ugovor je zaključen na period od jedne godine, uz obavezu njegovog usaglašavanja sa potrebama i interesima strana učesnica, u slučaju izmena zakonskih i drugih propisa, a koje imaju direktne elemente primene u okviru Posebnog kolektivnog ugovora.