Skip to content Skip to footer

Pravo deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa…

Jelena Plamenac • jan 16, 2024

Pravo deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi

U I tomu Zbornika radova 36. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović objavljen je naučni rad Jelene Plamenac, starijeg advokata i menadžera odeljenja građanskog prava, na temu prava deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi.

U okviru korpusa prava deteta zagarantovanih Konvencijom o pravima deteta (Službeni list SFRJ, međunarodni ugovori, br. 15/90, 4/96, 2/97) – Konvencija i Porodičnim zakonom (Službeni glasnik RS,
br. 18/05, 72/11, 6/15) – PZ, nalazi se pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi, kao i sa srodnicima i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost. Pravo deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi, deo je šireg prava – prava na poštovanje porodičnog života. Ostvarivanje ovog prava u praksi zanimljivo je za analizu, usled okolnosti da postoje pravni, ali ne i suštinski mehanizmi pomoću kojih bi dete moglo „prinuditi“ roditelja s kojim ne živi, srodnike, odnosno bliska lica da svoje proklamovano pravo ostvari. Iz tog razloga, u literaturi se nailazi na različita mišljenja o tome da li je uopšte u pitanju pravo deteta, ili pravo roditelja, odnosno drugih srodnika. Rečju, bez iskrene volje kruga lica sa kojima dete ima pravo na održavanje ličnih odnosa, suština tog prava nikada neće biti ostvarena. U skladu sa tim, nameće se pitanje pravog smisla i domašaja ovog prava, a predmet posebne analize u ovom radu su izazovi koji se sreću u domaćoj sudskoj praksi prilikom odlučivanja o tome kako će se ovo pravo ostvarivati.

Celokupan rada dostupan je putem linka:

https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2024/01/Kopaonik_TOM_I_2023.pdf