Skip to content Skip to footer

Poslodavci i rodna ravnopravnost

Miloš Krvavac • jan 17, 2024

Poslodavci i rodna ravnopravnost

Proteklo je više od dve i po godine od početka primene novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti u Republici Srbiji. U izvršenju navedenog zakona donet je i Pravilnik o vođenju  evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti koji je stupio na snagu 2022. godine, a kojim su bliže objašnjene obaveze poslodavaca i organa javnih vlasti u pogledu obrazaca, sadržine i načina dostavljanja izveštaja i evidencija o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

U nastavku teksta osvrnućemo se na osnovne obaveze koje u oblasti rodne ravnopravnosti imaju svi poslodavci koji zapošljavaju više od 50 lica, način izvršenja navedenih obaveza, uključujući i rokove za njihovo izvršenje.

Pre pregleda, značajno je imati na umu da je propust poslodavaca da izvrši pomenute obaveze zakonom regulisan kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 50.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnika.

Takođe, ukoliko ste istovremeno i organ javne vlasti, pored obaveza navedenih u nastavku teksta, morate voditi računa i o posebnim obavezama utvrđenim za ovu kategoriju subjekata.

  1. Plan u vezi ostvarivanja i unapređivanja rodne ravnopravnosti

Prva obaveza poslodavaca koji zapošljavaju više od 50 lica je usvajanje Plana u vezi ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Plan se usvaja i sprovodi u okviru godišnjih planova ili programa rada i mora da sadrži:

  1. Kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca kod poslodavca odnosno u organu javne vlasti;
  2. Godine starosti;
  3. Spisak posebnih mera, razloge za određivanje posebnih mera i ciljeve koji se njima postižu;
  4. Početak primene, način sprovođenja, kontrole i prestanak sprovođenja posebnih mera.

Poslodavac je dužan da o donošenju plana obavesti nadležni organ – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u roku od 15 dana od dana njegovog donošenja, te da uz obaveštenje dostavi i usvojeni plan.

  1. Godišnji izveštaj o realizaciji godišnjeg plana

Podaci o realizaciji plana iz prethodne tačke, u delu koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti čine sastavni deo godišnjeg izveštaja o realizaciji godišnjeg plana koji usvajaju organi poslodavca. O usvajanju godišnjeg izveštaja Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava se (uz dostavu godišnjeg izveštaja) u roku od 30 dana od dana usvajanja izveštaja.

  1. Evidentiranje podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Poslodavac je dužan da na propisanom obrascu (obrazac 1 utvrđen Pravilnikom o vođenju  evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti) redovno evidentira podatke koji su razvrstani po polu. U slučaju da dođe do promene podataka, poslodavac je dužan da promenu evidentira u obrascu u roku od 8 radnih dana od kada ona nastane. Na zahtev inspekcije poslodavac je dužan da predmetni obrazac stavi na uvid.

Pored ovog, poslodavac je dužan da sačinjava i Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti popunjavanjem obrasca 3 (takođe utvrđenog Pravilnikom o vođenju  evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti) koji sadrži ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti kod poslodavca.

Prethodno pomenuti obrasci vode se elektronski i u pismenoj formi, pri čemu podaci u obe forme moraju biti istovetni. Podaci se iskazuju brojčano ili procentualno i ne mogu da sadrže podatke o ličnosti.

Evidencija podataka se vodi, odnosno Godišnji izveštaj se popunjava na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, a latiničkim pismom u skladu sa zakonom, kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma.

Popunjene obrasce 1 i 3 poslodavci su dužni da dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u pisanoj ili elektronskoj formi, najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.