Skip to content Skip to footer

Dana 31. januara 2024. godine ističe rok za obavezu obnove registracije…

Sabina Dautović • jan 26, 2024

Dana 31. januara 2024. godine ističe rok za obavezu obnove registracije na Portalu javnih nabavki

Dana 4. novembra 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023), kao i Uputstvo o izmeni Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 96/2023), kojima je propisan nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, kao i obaveza obnove registracije za privredne subjekte koji su već registrovani na Portalu do dana stupanja na snagu ovih pravnih akata.

Prilikom registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, upisuju se osnovni podaci, uključujući i podatke o korisnicima Portala javnih nabavki i to: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj (za strane privredne subjekte), i učitava se skeniran, očitan ili fotografisan identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) potreban za verifikovanje korisničkog naloga i po potrebi, potvrda odnosno ovlašćenje korisnika za rad na Portalu javnih nabavki u ime privrednog subjekta koji se registruje.

Kada je pak u pitanju obnova registracije privrednih subjekata koji su već registrovani na Portalu do dana stupanja na snagu Uputstva o izmeni Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki, registracija se obnavlja unošenjem podataka i učitavanjem dokaza predviđenih uputstvom, i to:

  • Fizičko lice kao privredni subjekt unosi svoje lične podatke (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj, podatke o adresi, kontakt podatke itd.), i učitava fotografisanu, skeniranu ili očitanu ličnu kartu ili pasoš;
  • Pravno lice kao privredni subjekt ovlašćuje lice koje unosi podatke o tom privrednom subjektu (matični broj, PIB i naziv, podatke o adresi sedišta, kontakt podatke i dr.), svoje lične podatke (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj, podatke o adresi, kontakt podatke itd.), učitava fotografisanu, skeniranu ili očitanu ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu odnosno ovlašćenje lica za rad na Portalu u ime privrednog subjekta koji se registruje (izdatu na memorandumu privrednog subjekta, kao i potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta).

Kancelarija javnih nabavki proverava i odobrava registraciju i obnovu registracije, ali sam postupak provere i odobravanja registracije ne utiče na preduzimanje aktivnosti na Portalu od strane korisnika Portala.

Ono što je bitno naglasiti to je da će privrednim subjektima kojima se ne odobri registracija ili obnova registracije biti onemogućeno:

  1. traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u skladu sa zakonom;
  2. podnošenje ponuda u skladu sa zakonom;
  3. podnošenje zahteva za zaštitu prava u skladu sa zakonom.