Skip to content Skip to footer

Usvojena odluka kojom se omogućava dodatni zastoj…

USVOJENA ODLUKA KOJOM SE OMOGUĆAVA DODATNI ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA DUŽNIKA – NOVI MORATORIJUM

U skladu sa vanrednom zdravstvenom situacijom nastalom usled posledica pandemije COVID-19, Narodna Banka Srbije usvojila je propise koji su stupili na snagu 28. jula 2020. godine i  koji će omogućiti dodatni zastoj u otplati obaveza dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga. Reč je o Odluci o privremenim merama za banke i Odluci o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19, a u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Navedene odluke omogućavaju dužnicima zastoj u otplati obaveza koje imaju prema bankama/davaocima finansijskog lizinga, a koje dospevaju u periodu od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

Zastoj u otplati obaveza odnosi se na fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, a banke i davaoci finansijskog lizinga dužni su da do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza dužnicima. Ponuda banke/davaoca finansijskog lizinga sa informacijama o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, kao i svim drugim informacijama u vezi sa zastojem u otplati biće objavljeni na njihovoj internet stranici. Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Ponuda o moratorijumu može da se odbije elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke/davaoca finansijskog lizinga. Takođe, od moratorijuma može da se odustane i u toku njegovog trajanja, zahtevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

Za vreme moratorijuma, banka/davalac finansijskog lizinga neće obračunavati zakonsku zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma. Takođe, neće se pokretati ni postupci izvršenja, kao ni postupci prinudne naplate, odnosno neće se preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate ovih potraživanja.

Po prestanku moratorijuma, banka/davalac finansijskog lizinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma. U skladu sa prethodno navedenim načinom obračuna kamate,  banka/davalac finansijskog lizinga sačiniće novi plan otplate produžen za period trajanja moratorijuma

Takođe, treba napomenuti da je Narodna Banka Srbije najnovijim propisima izričito propisala da se moratorijum odnosi i na trajne naloge kao i na administrativne zabrane – poslodavci, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje treba da od 28. jula 2020. godine obustave prenos sredstava na kreditne partije dužnika sve dok ih banka/davalac lizinga ne obavesti da je dužnik odbio moratorijum. U slučaju da se i pored opredeljenja za korišćenje moratorijuma, ipak izvrši prenos sredstava, nema nikakvih razloga za zabrinutost, jer je banka/davalac lizinga u obavezi da u najkraćem mogućem roku omogući dužniku raspolaganje tim sredstvima, isplatu tih sredstava ili prenos sredstava na račun kod druge banke.

Navedeni moratorijum ne odnosi se na plasmane koji su oglašeni dospelim zbog docnjama u izmirenju obaveza, i korisnici takvih kredita ne mogu crpeti benefite koji proističu iz novih odluka Narodne banke Srbije.

Na kraju, svi oni koji ne žele da koriste novi moratorijum u otplati, mogu i dalje da nastave sa redovnim izmirenjem svojih obaveza koje imaju prema bankama/davaocima finansijskih usluga.