Skip to content Skip to footer

Kristina Subotić • jun 6, 2023

Nova advokatska tarifa stupa na snagu 03.06.2023. godine

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 43/2023 u petak, 26.05.2023. godine objavljena je nova Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koja stupa na snagu u subotu, 3. juna 2023. godine.

Ključna novina u odnosu na prethodnu tarifu jeste promena vrednosti poena sa dosadašnjih 30 RSD, na  45 RSD. Pored toga, promenjena je i visina naknade za stvarne troškove koji pripadaju advokatu, pa tako za odsustvovanje iz kancelarije, sada advokatu pripada naknada u visini od 100 poena za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće parnični postupak – Tužba, Protivtužba, Predlog za izvršenje i sl. izmenjen je raspon vrednosti predmeta spora kao i iznos nagrade. Naime, pomerena je donja granica vrednosti sporova, te je posebno uređena nagrada advokata za sporove nominalne vrednosti do  45.000,00 RSD. U skladu sa navedenim, promenjene su i sve ostale granične vrednosti sporova, kao i visina nagrade za rad advokata. (Tarifni br.13).

Pored toga, uvećana je i nagrada za pristup na ročišta, bilo održana ili ne, koja umesto dosadašnjih 50 poena, iznosi 100 poena.

Postoje novine i u pogledu neprocenjivih predmeta, koje pored uvećanih nagrada za već utvrđene sporove, predviđaju i nagradu u sporovima o zaštiti uzbunjivača, diskriminaciji i zaštiti od zlostavljanja na radu, kao nagradu u sporovima koji su u vezi sa sprečavanjem i zaštitom od nasilja u porodici (Tarifni broj 14).

Visina advokatskih troškova utvrđuje se prema važećoj tarifi u vreme obračuna, a pored toga i sudovi, javni izvršitelji kao i svi drugi organi prilikom donošenja odluke o troškovima, primenjivaće onu tarifu koja važi u vreme donošenja odluke.

Detaljnije informacije o svim izmenama Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata dostupne su u  „Sl. glasniku RS“, br. 43/2023.