Skip to content Skip to footer

Elektronska registracija osnivanja privrednih društava u Srbiji…

David Bojić • dec 6, 2023

Elektronska registracija osnivanja privrednih društava u Srbiji: Savremeni pristup poslovanju

Uvod:

U skladu sa evropskim naporima za stvaranjem konkurentnog, inovativnog i efikasnog poslovnog okruženja, elektronska registracija osnivanja privrednih društava postala je značajan deo reformi u oblasti kompanijskog prava. Privredna grana prava se izdvaja kao jedan od najistaknutijih primera uticaja digitalizacije na pravo, kao i na njegovo menjanje i dalje razvijanje.

Elektronska registracija osnivanja privrednih društava ima svoje brojne prednosti, ali sa sobom nosi i određene izazove i dileme. Međutim, usled široke lepeze prednosti koje sa sobom donosi, izdvaja se stav da ovaj insitut predstavlja nezaobilazan alat u jednom modernom pravnom poretku, i da je kao takav logičan produkt razvoja i digitalizacije kompanijskog prava, ali i celokupnog današnjeg okruženja u kome živimo.

Zakonski okvir u Srbiji:

Zakon o privrednim društvima, kao krovni zakon u oblasti kompanijskog prava, predstavlja pravnu potporu za osnivanje privrednih društava, u okviru koga se definišu osnovni instituti vezani za osnivanje. Pored njega, za ovu temu od izuzetne važnosti je i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre koji reguliše postupak registracije, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata koji su predmet registracije osnivanja privrednih društava.

Elektronska registracija osnivanja je u srpsko pravo prvi put uvedena 2017. godine i tada je predstavljala jedan od tri moguća modaliteta podnošenja registracione prijave osnivanja, s tim što je njena primena bila ograničena samo na osnivanje preduzetnika, a ubrzo posle toga je dodata i mogućnost za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. Maja 2023. godine stupila je na snagu odredba koja predviđa da se registraciona prijava osnivanja privrednih društava može podneti isključivo u elektronskoj formi shodno članu 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (više o ovoj novini možete saznati na sledećem linku: https://vp.rs/2023/04/20/sta-nam-donese-izmene-zakona-kojima-ce-se-privredni-subjekti-osnivati-iskljucivo-elektronski/).

Pohvalno je naglasiti da srpski zakonodavac u oblasti kompanijskog prava prati evropske trendove, te možemo istaći da je u tom delu srpsko pravo u velikoj meri harmonizovano sa direktivama i uredbama Evropske unije iz ove oblasti. To svakako ima velikog uticaja na razvoj poslovanja u Srbiji i privlačenja stranih ulaganja na našoj teritoriji.

Kako funkcioniše elektronska registracija osnivanja u Srbiji:

Registracija osnivanja privrednih društava u Srbiji vrši se podnošenjem elektronske registracione prijave na sajtu Agencije za privredne registre preko korisničke aplikacije. Uz popunjenu registracionu prijavu, neophodno je priložiti i određena dokumenta u elektronskoj formi koja moraju biti potpisana elektronskim potpisom (u zavisnosti od forme privrednog društva koje se osniva može se razlikovati i neophodna dokumentacija koju je potrebno priložiti). Taksa za podnošenje registracione prijave se plaća elektronskim putem platnom karticom, a procedura se završava podnošenjem registracione prijave osnivanja, koja se vrši potpisivanjem te prijave elektronskim potpisom podnosioca prijave. Agencija za privredne registre u zakonom propisanom roku od 5 radnih dana donosi odluku o usvajanju ili odbacivanju registracione prijave osnivanja.

Prilikom podnošenja elektronske registracione prijave treba razlikovati dve situacije. Prva je kada je podnosilac prijave sam osnivač privrednog društva, a druga kada je podnosilac prijave punomoćnik osnivača (po pravilu advokat). U tabeli ispod nalaze se osnovne karakteristike i razlike u zavisnosti ko je označen kao podnosilac prijave:

Podnosilac elektronske registracione prijave osnivanja:

1. Osnivač privrednog drušva

2. Punomoćnik osnivača (advokat)

Neohodno je da poseduje validan elektronski sertifikat izdat na svoje ime od strane sertifikacionog tela u Srbiji

Ukoliko kllijent uopšte ne poseduje elektronski sertifikat ili on nije izdat u Srbiji, zakon advokatima daje posebna ovlašćenja

Osnivač svojim elektronskim potpisom potpisuje osnivački akt privrednog društva

1) Osnivački akt potpisuje advokat svojim elektronskim potpisom u ime osnivača, po osnovu overenog punomoćja

ili

2) Digitalizacija osnivačkog akta – Osnivački akt sačinjen u papiru, potpisan ručno od strane osnivača privrednog društva i overen od strane javnog beležnika, advokat skenira i potpisuje svojim elektronskim potpisom

Registracionu prijavu potpisuje osnivač svojim elekronskim potpisom

Registracionu prijavu potpisuje advokat svojim elektronskim potpisom na osnovu priloženog punomoćja u elektronskoj formi

Prednosti elektronske registracije osnivanja:

Elektronska registracija osnivanja privrednih društava pruža široku lepezu prednosti, među kojima se posebno izdvajaju:

  • Brzina i efikasnost: Smanjenje vremena potrebnog za registraciju, ubrzava sam proces osnivanja društva. Ovde se pre svega misli na vreme potrebno za pripremu dokumentacije u papiru i njenu neposrednu predaju nakon dugih redova čekanja;
  • Smanjenje administrativnih troškova: Elektronska registracija eliminiše potrebu za fizičkim kopijama dokumenata, smanjujući troškove štampe i slanja odnosno neposredne predaje dokumentacije;
  • Veća transparentnost: Digitalizacija procesa čini informacije o registraciji lako dostupnim i transparentnim;
  • Olakšano popunjavanje registracione prijave: Sistem za podnošenje elektronske prijave za registraciju osnivanja osmišljen je tako da korisnika usmerava tokom unosa podataka da registracionu prijavu popuni ispravno i u skladu sa relevantnim propisima

Efikasnost kao novi primarni cilj privrednog prava – Izazovi koje sa sobom nosi:

Uvođenjem novina u pravne sisteme pod uticajem savremenih tehnologija, zakonodavni sistemi na jasan način u prvi plan ističu efikasnost kao glavni i osnovni cilj koji se želi postići u daljem razvoju privrednog prava. Elektronska registracija osnivanja privrednih društava predstavlja primer par excellence odnošenja prevage efikasnosti naspram zaštite kao ideje vodilje za dalji razvoj privrednog prava.

Naime, upoređujući stari način registracije osnivanja privrednih društava (podnošenje dokumentacije u papiru neposredno u Agenciji za privredne registre) i aktuelni način registracije osnivanja (podnošenje dokumentacije u elektronskoj formi), možemo zaključiti da je sa aspekta pravne sigurnosti stari način bio daleko sigurniji. Elektronska registracija osnivanja, iako donosi brojne prednosti, sa sobom nosi i određeni rizik od zloupotreba, pa se tako suočavamo i sa određenim izazovima. S toga, potrebno je pažljivo adresirati pitanja vezana za sigurnost podataka, potvrdu identiteta prilikom online registracije i edukaciju korisnika o pravilnom korišćenju elektronskih sistema, kao glavnim potencijalnim negativnim stranama elektronske registracije.

Balans između Efikasnosti i Zaštite korisnika:

Iako naglasak stoji na efikasnosti, zakoni takođe sadrže stroge pravne mehanizme kako bi zaštitili interese korisnika. Pravila o transparentnosti, jasnosti informacija i pristupu relevantnim dokumentima postavljaju standarde koji štite korisnike od neetičkih ili nepoštenih poslovnih praksi. Ova pravila su ključna kako bi se zaštitili korisnici i očuvalo poverenje u poslovnom okruženju.

Budući razvoj elektronske registracije osnivanja:

U svetu se već ističu brojni predlozi za dalji razvoj sistema elektronske registracije osnivanja privrednih društava. Integracija novih tehnologija, poput blockchain-a ili veštačke inteligencije, može dodatno unaprediti sigurnost i pouzdanost sistema, čime se anticipiraju budući izazovi.

Implementacija blockchain tehnologije u elektronsku registraciju osnivanja privrednih društava ima potencijal da značajno unapredi transparentnost, pouzdanost i integritet podataka. Blockchain, kao decentralizovani distribuirani registar, omogućava svim učesnicima u procesu da prate svaku promenu i transakciju u realnom vremenu. Ova tehnologija obezbeđuje neizbrisivost podataka i sprečava mogućnost manipulacije informacija.

Primena veštačke inteligencije u elektronskoj registraciji otvara nove horizonte u optimizaciji procesa. Algoritmi mašinskog učenja mogu analizirati velike količine podataka kako bi identifikovali obrasce i pružili predviđanja u vezi sa procesom registracije. Automatizacija rutinskih zadataka, poput validacije podataka ili provere dokumentacije, može znatno smanjiti vreme potrebno za završetak registracije.

Elektronska registracija promene podataka koji su predmet registracije – Potpunost e-registra:

Pored registracije osnivanja privrednih društava, u Agenciji za privredne registre registruju se i određeni podaci i dokumenti, koji su kao takvi propisani zakonom kao predmet registracije. Tako primera radi, ukoliko privredno društvo nakon nekog vremena od osnivanja odluči da promeni svoju adresu sedišta, zakonskog zastupnika, poslovno ime, člana, povećanje osnovnog kapitala itd., neophodno je da podnese registracionu prijavu promene tog podatka uz odgovarajući set dokumentacije Agenciji za privredne registre.

U Srbiji, za sada, još uvek nije moguće elektronsko podnošenje registracionih prijava promene podataka, već se njihovo podnošenje vrši isključivo neposrednom predajom ili slanjem poštom. Međutim, u narednim mesecima očekuje se da će i ova opcija biti uvedena, odnosno da će postojati i mogućnost podnošenja elektronskih registracionih prijava promene podataka. To bi za ishod imalo potpunost elektronskog registra privrednih društava, čime bi se priča u vezi sa elektronskim registracionim prijavama zaokružila. U tom pogledu treba istaći da će uvođenjem ove mogućnosti, prednosti elektronskih registracionih prijava doživeti svoj puni potencijal, imajući u vidu njihovu daleko veću učestalost i brojnost u odnosu na registracione prijave osnivanja.

Zaključak:

Elektronska registracija osnivanja privrednih društava u Srbiji predstavlja bitan korak ka stvaranju modernog, efikasnog i transparentnog poslovnog okruženja. Ova inovacija, u skladu s evropskim trendovima, donosi brojne prednosti, među kojima se posebno ističu brzina, efikasnost, smanjenje administrativnih troškova i veća transparentnost u postupku osnivanja privrednih društava.

Uprkos činjenici da sa sobom donosi i određene rizike, pre svega u vezi sa sigurnošću podataka i potvrdom identiteta, elektronska registracija ipak predstavlja nezaobilazan alat u savremenom pravnom poretku.

Budući razvoj sistema elektronske registracije može uključivati implementaciju tehnologija poput blockchain-a i veštačke inteligencije. Ove inovacije obećavaju unapređenje sigurnosti, transparentnosti i efikasnosti, anticipirajući izazove budućnosti. Elektronska registracija, ostaje ključna komponenta savremenog pravnog i poslovnog okruženja, spremna da se prilagodi i podrži ubrzan tempo digitalne transformacije.