Skip to content Skip to footer

Sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije…

Adnan Sarajlić, Edna Basara • maj 17, 2024

Sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije u FBiH

Cilj regulatorne komisije za energiju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “FERK”) prilikom donošenja Pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača, objavljenom u Službenim novinama FBiH, br. 30/24 od 24.04.2024. godine (u daljem tekstu: “Pravilnik”), predstavlja utvrđivanje i osiguranje transparentnog, efikasnog i ekonomičnog postupka sticanja statusa kvalifikovanog proizvođača.

Kvalifikovani proizvođač električne energije je proizvođač koji u pojedinačnom objektu za proizvodnju električne energije koristi OIEiEK, te koji je takav status stekao u skladu s odredbama Pravilnika.

Pravilnikom je propisano sljedeće:

  • nadležnost FERK-a i operatora distributivnog sistema u postupka izdavanja rješenja kojim se utvrđuje status kvalifikovanog proizvođača;
  • taksativno utvrđivanje postrojenja koja za proizvodnju električne energije koriste OIE;
  • jasno definisani uslovi za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača i period trajanja statusa;
  • pokretanje postupka sticanja statusa kvalifikovanog proizvođača na osnovu zahtjeva podnosioca uz detaljno navođenje dokumenata koji se prilažu uz zahtjev;
  • obaveza FERK-a ili nadležnog operatora distributivnog sistema da u pisanoj formi obavijesti podnosioca zahtjeva o nedostatku zahtjeva u roku ne dužem od 30 dana;
  • donošenje konačne odluke o podnesenom zahtjevu u roku ne dužem od 60 dana od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio svu dokumentaciju koju raspolaže u skladu s Pravilnikom od strane FERK-a ili nadležnog operatora distributivnog sistema;
  • mogućnosti obnove i prenosa statusa kvalifikovanog proizvođača; i
  • utvrđivanje razloga zbog kojih se može oduzeti status kvalifikovanog proizvođača.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestao je s važenjem Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije (“Službene novine Federacije BiH”, br. 85/23 i 94/23).

Liberalizacija tržišta električne energije, energetska tranzicija ka čistoj energiji, novi učesnici i djelatnosti na tržištu, detaljnije regulisanje oblasti električne energije ciljevi su koji se žele ostvariti reformom energetskih zakona uz donošenje Pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača i Pravilnika o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe