Skip to content Skip to footer

Proizvodnja električne energije za vlastite potrebe u FBiH

Adnan Sarajlić, Edna Basara • maj 17, 2024

Proizvodnja električne energije za vlastite potrebe u FBiH

Dana 01. maja 2024. godine na snagu je stupio Pravilnik o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe (u daljem tekstu: “Pravilnik”) objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, br. 30/24 od 24.04.2024. godine, s ciljem utvrđivanja jasnih pravila koja se odnose na sticanje statusa i djelovanja prosumera te postupanje operatora distributivnog sistema i snabdjevača u odnosima sa prosumerima.

Donošenje Pravilnika predstavljalo je obavezu regulatorne komisije sa rokom za donošenje od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Službene novine FBiH, br. 82/2023).

Usvajanjem seta reformskih energetskih zakona u FBiH uvedena je mogućnost da fizičko lice u svojstvu prosumera proizvodi dio električne energije za vlastite potrebe.

Prosumer je krajnji kupac električne energije koji proizvodi električnu energiju iz OIEiEK za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja sa mogućnošću predaje više proizvedene električne energije u mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita.

Pravilnikom su regulisana sljedeća pitanja:

  • načini i uslovi sticanja statusa prosumera i prosumera koji djeluju zajednički;
  • postupak izdavanja elektroenergetske saglasnosti;
  • utvrđena nadležnost operatora distributivnog sistema (vođenje evidencije o prosumerima, utvrđivanje uslova i mogućnosti priključenja elektrane za vlastite potrebe, mjerenje količine isporučene i preuzete električne energije);
  • definirane obaveze snabdjevača (vođenje računa o energetskom i monetarnom kreditu za svaki obračunski period);
  • isključena balansna odgovornost prosumera iz kategorije domaćinstva (odgovornost snabdjevača prosumera);
  • regulisani sigurnosni i tehnički zahtjevi za elektrane.

Regulisanje oblasti električne energije kroz donošenje Pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača kao i Pravilnika o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe koraci su ka jačanju stabilnosti i efikasnosti sektora energetike te povećanje broja aktivnih eleketroenergetskih subjekata za proizvodnju električne energije koristeći obnovljive izvore.